สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

TH/EN
feature_post

ประกาศสถาบันการบินพลเรือน

เรื่อง  การขยายเวลาการรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

…………………………………..

 

ตามที่สถาบันการบินพลเรือน  ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ด้านวิจัยและพัฒนา)                         

สังกัดแผนกวิจัยและพัฒนาธุรกิจการบิน  สำนักวิจัยและพัฒนาธุรกิจการบิน  จำนวน 1 อัตรา  (อัตราเงินเดือน 8,530 บาท)  ไปแล้ว นั้น

          สถาบัน ฯ มีความประสงค์จะขยายระยะเวลาการประกาศรับสมัครออกไปอีก  โดยผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

                       –  เป็นผู้ที่มีคุณวุฒิขั้นต่ำปริญญาตรี ทางบริหารธุรกิจหรือการตลาด หรือเศรษฐศาสตร์หรือรัฐศาสตร์ หรือสังคมศาสตร์

                      หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องที่ใช้เป็นคุณสมบัติสำหรับตำแหน่งนี้ได้

                       –  มีประสบการณ์ด้านการวิจัยและพัฒนาเชิงธุรกิจมาแล้ว เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี

                       –  มีประสบการณ์ด้านอุตสาหกรรมการบินมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

 

เอกสารประกอบการรับสมัคร

                   1. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน)

                   2. สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาหลักฐานการผ่านการเกณฑ์ทหาร

                   3. สำเนาหลักฐานการศึกษา (ใบรายงานผลการศึกษา ใบปริญญาหรือหนังสือรับรอง)

                   4. หนังสือรับรองการผ่านงาน (กรณีมีประสบการณ์การทำงาน)

 

                 ผู้ที่สนใจติดต่อขอรับและยื่นใบสมัครได้ที่     สำนักงานทรัพยากรบุคคล สถาบันการบินพลเรือน  เลขที่ 1032/355 ถนนพหลโยธิน  แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพ ฯ  โทรศัพท์ 0-2272-5741-4 ต่อ 231 และ 0-2272-5287   ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 20 กรกฎาคม 2555  ภายในวันและเวลาราชการ  หรือดูรายละเอียดได้ที่ www.catc.or.th

 
 

 

บทความที่เกี่ยวข้อง