สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

TH/EN
feature_post

 

         ประกาศรายชื่อนักศึกษาและกำหนดการสอบสัมภาษณ์ของผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

หลักสูตรเทคโนโลยีการบินบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน ชั้นปีที่ 2 เข้าวิชาเอก

ประจำปีการศึกษา 2563 


 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้าสอบสัมภาษณ์ วิชาเอกการจัดการจราจรทางอากาศ (ATM) ประจำปีการศึกษา 2563
 กำหนดการสอบสัมภาษณ์ “วิชาเอกการจัดการจราจรทางอากาศ (ATM)”

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้าสอบสัมภาษณ์ วิชาเอกการจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ (ACM) ประจำปีการศึกษา 2563
 กำหนดการสอบสัมภาษณ์ “วิชาเอกการจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ (ACM)”

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้าสอบสัมภาษณ์ วิชาเอกการจัดการท่าอากาศยาน (APM) ประจำปีการศึกษา 2563
 กำหนดการสอบสัมภาษณ์ “วิชาเอกการจัดการท่าอากาศยาน (APM)”

บทความที่เกี่ยวข้อง