สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

TH/EN
feature_post

ประกาศสถาบันการบินพลเรือน
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดการคัดเลือกพนักงานตำแหน่งครูการบิน
แผนกฝึกบินเฮลิคอปเตอร์ สังกัดกองฝึกบิน ศูนย์ฝึกการบินหัวหิน
………………………………..

        ตามที่ สถาบันการบินพลเรือนประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานในตำแหน่งครูการบิน แผนกฝึกบินเฮลิคอปเตอร์ สังกัดกองฝึกบิน ศูนย์ฝึกการบินหัวหิน ตามประกาศฯ ลงวันที่ 13 มีนาคม 2556 และประกาศฯ เรื่องขยายเวลาฯ ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2556 ไปแล้วนั้น
        สถาบันการบินพลเรือน ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดการคัดเลือก ในตำแหน่งครูการบิน แผนกฝึกบินเฮลิคอปเตอร์ สังกัดกองฝึกบิน ศูนย์ฝึกการบินหัวหิน ดังนี้

        รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
        ลำดับที่          ชื่อ-นามสกุล
           1               ร้อยเอก อุดมกิตติ์ สุดใจดี

        กำหนดการคัดเลือก
        วันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2556
        เวลา 09.00 – 12.00 น.            สอบข้อเขียน (1) วิชาเฉพาะตำแหน่ง
                                                                     (2) วิชาภาษาอังกฤษทั่วไป
        เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป          สอบสาธิตการสอน และ สอบสัมภาษณ์ 30นาที
พร้อมจัดทำแผนการสอน (Lesson Plan) และสำเนา จำนวน ๕ ชุด ส่งให้คณะกรรมการฯ ในวันสอบด้วย

        สถานที่สอบ
        สอบข้อเขียน : ห้อง 226 อาคาร 1 ชั้น 2
        สอบสาธิตการสอน และ สอบสัมภาษณ์ : ห้อง 113 อาคาร 1 ชั้น 1 สบพ. กรุงเทพฯ 

        วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2556
        เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป  สอบบินด้วยเครื่องฝึกบินจำลอง
        สถานที่สอบ ศูนย์ฝึกการบิน ต. บ่อฝ้าย อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

บทความที่เกี่ยวข้อง