สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

TH/EN
feature_post

ประกาศสถาบันการบินพลเรือน
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดการคัดเลือกพนักงานตำแหน่งครูการบิน
แผนกฝึกบินเครื่องบิน สังกัดกองฝึกบิน ศูนย์ฝึกการบินหัวหิน

……………………..

 

          ตามที่ สถาบันการบินพลเรือนประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานในตำแหน่งครูการบิน แผนกฝึกบินเครื่องบิน สังกัดกองฝึกบิน ศูนย์ฝึกการบินหัวหิน ตามประกาศฯ ลงวันที่ 4 เมษายน 2556 ไปแล้วนั้น
          สถาบันการบินพลเรือน ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดการคัดเลือก ในตำแหน่งครูการบิน แผนกฝึกบินเครื่องบิน สังกัดกองฝึกบิน ศูนย์ฝึกการบินหัวหิน ดังนี้

          รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
          ลำดับที่           ชื่อ-นามสกุล
             1                นาวาอากาศโท มณฑล ชาวคูเวียง
             2                พันเอก ดร. ปริญญา ฉายะพงษ์
             3                นายสุรพงษ์ นาคธรรมรงค์

          กำหนดการคัดเลือก
          วันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2556
          เวลา 09.00 – 12.00 น.         สอบข้อเขียน (1) วิชาเฉพาะตำแหน่ง
                                                                   (2) วิชาภาษาอังกฤษทั่วไป
          เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป      สอบสาธิตการสอน และ สอบสัมภาษณ์ คนละ 30นาที พร้อมจัดทำแผนการสอน (Lesson Plan) และสำเนา จำนวน ๕ ชุด ส่งให้คณะกรรมการฯ ในวันสอบด้วย

          สถานที่สอบ
          สอบข้อเขียน : ห้อง 226 อาคาร 1 ชั้น 2
          สอบสาธิตการสอน และ สอบสัมภาษณ์ : ห้อง 113 อาคาร 1 ชั้น 1 สบพ. กรุงเทพฯ

          วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2556
          เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป      สอบบินด้วยเครื่องฝึกบินจำลอง
          สถานที่สอบ                       ศูนย์ฝึกการบิน ต. บ่อฝ้าย อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

บทความที่เกี่ยวข้อง