สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

TH/EN
feature_post

ประกาศสถาบันการบินพลเรือน

เรื่อง    รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดการคัดเลือก  ตำแหน่งครูวิชาภาคพื้น

สังกัด  แผนกวิชาควบคุมการจราจรทางอากาศ และแผนกวิชาการจัดการจราจรทางอากาศ

กองวิชาบริการการบิน

…………………………………..

        ตามที่สถาบันการบินพลเรือน ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานในตำแหน่งครูวิชาภาคพื้น  สังกัด  แผนกวิชาควบคุมการจราจรทางอากาศ และแผนกวิชาการจัดการจราจรทางอากาศ  กองวิชาบริการการบิน รวมจำนวน 2 อัตรา ตามประกาศฯ ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2555 ไปแล้ว นั้น

        สถาบันการบินพลเรือน ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดการคัดเลือกพนักงานในตำแหน่งครูวิชาภาคพื้น สังกัด  แผนกวิชาควบคุมการจราจรทางอากาศ และแผนกวิชาการจัดการจราจรทางอากาศ  กองวิชาบริการการบิน ดังนี้

                   รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก

                   ลำดับที่                                                          

                       1)  นางสาวพีร์  สุนันทารอด                      2)  นายบดินทร์  ยืนชนม์                                     

                       3)  พ.อ.อ.สุนัฐทร  หมอนทอง                  4)  นายภวิศ  สุขารมย์          

                       5)  นางสาวเพ็ญพร  ชมนาน                     6)  นายกิตติพงศ์  เจษฎางกูร ณ อยุธยา

                       7)  นางสาวสุวกรานต์  จันทร์แพทย์รักษ์    8)  นางสาวณัฐกมล  คุ้มทองคำ

 

                    กำหนดวัน  เวลา  และสถานที่สอบ

                    วันจันทร์ที่  4  กุมภาพันธ์  2556

                    เวลา  09.00 – 12.00  น.       สอบข้อเขียน วิชาเฉพาะตำแหน่ง

                                                                ในเนื้อหาวิชาเกี่ยวกับ

                                                                1. Air Traffic Management (Doc. 4444) 

                                                                2. Rules of the Air (ANNEX 2)   

                                                                3. Air Traffic  Services (ANNEX 11)

                                                                4. Aerodromes (ANNEX 14)

                   วันพุธที่ 6 และวันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ 2556      

                   เวลา  09.00 – 12.00  น.          สอบสอนเป็นภาษาอังกฤษ  และสัมภาษณ์ คนละ 45 นาที

                                                                 ในวิชาใด วิชาหนึ่ง  ดังต่อไปนี้

                                                                  1. Air Traffic  Management (Doc. 4444) 

                                                                  2. Rules of the Air (ANNEX 2)    

                                                                  3.  Air Traffic  Services (ANNEX 11)

                                                                  4. Aerodromes (ANNEX 14)

  

         การสอบสอน  ให้ทำแผนการสอน (Lesson  Plan)  และสำเนา จำนวน 5 ชุด  ส่งให้คณะกรรมการฯ ในวันสอบด้วย  คณะกรรมการฯ จะแจ้งนัดวัน/เวลาการสอบสอนของผู้เข้าคัดเลือกแต่ละคนให้ทราบในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2556                                     

         สถานที่สอบ   สอบข้อเขียน  และสอบสอนพร้อมสัมภาษณ์ ณ ห้องปฏิบัติการภาษาอังกฤษ (Self Access Learning center) (ห้อง 123) อาคาร 1 สถาบันการบินพลเรือน