สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

TH/EN
feature_post

ประกาศสถาบันการบินพลเรือน

เรื่อง    รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว และกำหนดการคัดเลือก

      ตำแหน่งพนักงานบัญชี  สังกัด แผนกบัญชี  สำนักการเงินการคลัง

…………………………………..

                   ตามที่สถาบันการบินพลเรือน ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตามประกาศฯ ลงวันที่  18  ธันวาคม  2555 ในตำแหน่งพนักงานบัญชี  สังกัดแผนกบัญชี สำนักการเงินการคลัง ไปแล้ว นั้น

                   สถาบันการบินพลเรือน ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก  และกำหนดการคัดเลือกในตำแหน่งพนักงานบัญชี  ดังนี้

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก                    

น.ส.จริยา  รันนันท์

กำหนด วัน  เวลา และสถานที่สอบ

วันที่  28  มกราคม  2556

 เวลา  09.00 น.– 12.00น.                 สอบข้อเขียน

                                                 –  วิชาเฉพาะตำแหน่ง และวิชาภาษาอังกฤษทั่วไป

 

สถานที่สอบ                                    –  ห้องเรียนรวม 1  

บทความที่เกี่ยวข้อง