สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

TH/EN
feature_post

ประกาศสถาบันการบินพลเรือน

เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก  และกำหนดการคัดเลือกพนักงาน

ตำแหน่งหัวหน้าแผนกการตลาด   สำนักวิจัยและพัฒนาธุรกิจการบิน

………………………………..

                   ตามที่  สถาบันการบินพลเรือนประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานในตำแหน่งหัวหน้าแผนกการตลาด   สำนักวิจัยและพัฒนาธุรกิจการบิน ตามประกาศฯ  ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2555   ไปแล้วนั้น

                   สถาบันการบินพลเรือน ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดการคัดเลือก ในตำแหน่งหัวหน้าแผนกการตลาด   สำนักวิจัยและพัฒนาธุรกิจการบิน    ดังนี้

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก

   ลำดับที่                                       ชื่อ-นามสกุล

      1                                        นางสาวรุ่งนภา  สุขเกษม

      2                                        นายพงษ์ศักดิ์    ธงรัตนะ

 กำหนดการคัดเลือก

วันที่  28  มกราคม  2556          

เวลา 09.00 – 12.00  น.            สอบข้อเขียน   (1)  วิชาเฉพาะตำแหน่ง    

                                                             (2)  วิชาภาษาอังกฤษทั่วไป

สถานที่สอบ                             อาคารเรียนรวม 1

 

วันที่  8  กุมภาพันธ์  2556           สอบสัมภาษณ์

บทความที่เกี่ยวข้อง