สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

TH/EN
feature_post

ประกาศสถาบันการบินพลเรือน

เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก  และกำหนดการคัดเลือกพนักงาน

ตำแหน่งหัวหน้าแผนกการเงิน   สังกัดสำนักการเงินการคลัง

………………………………..

                   ตามที่  สถาบันการบินพลเรือนประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานในตำแหน่งหัวหน้าแผนกการเงิน   สังกัดสำนักการเงินการคลัง  ตามประกาศฯ  ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2555  ไปแล้วนั้น

                   สถาบันการบินพลเรือน ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดการคัดเลือก ในตำแหน่งหัวหน้าแผนกการเงิน   สังกัดสำนักการเงินการคลัง  ดังนี้

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก

   ลำดับที่                                                                               ชื่อ-นามสกุล

      1                                                                        นางสาวมัญชุสา  พันธุ์ถนอม

      2                                                                        นายวัฒพงษ์      ปุนนารักษ์

      3                                                                        นางสาวสุกุลยา  หอมมณฑา

      4                                                                        นางสาวกนกภรณ์  คงจันทร์

      5                                                                        นางสาวปัทมา      หนูเทศ

 

กำหนดการคัดเลือก

วันที่  28  มกราคม  2556          

เวลา 09.00 – 12.00  น.           สอบข้อเขียน   (1)  วิชาเฉพาะตำแหน่ง    

                                                       (2)  วิชาภาษาอังกฤษทั่วไป

สถานที่สอบ                            อาคารเรียนรวม 1

 

วันที่  8  กุมภาพันธ์  2556          สอบสัมภาษณ์

บทความที่เกี่ยวข้อง