สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

TH/EN
feature_post

ประกาศสถาบันการบินพลเรือน

เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก  และกำหนดการคัดเลือกพนักงาน

ตำแหน่งหัวหน้าแผนกพัสดุ   สังกัดสำนักการเงินการคลัง

………………………………..

                                ตามที่  สถาบันการบินพลเรือนประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานในตำแหน่งหัวหน้าแผนกพัสดุ   สังกัดสำนักการเงินการคลัง  ตามประกาศฯ  ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2555  ไปแล้วนั้น

                                สถาบันการบินพลเรือน ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดการคัดเลือก ในตำแหน่งหัวหน้าแผนกพัสดุ สังกัดสำนักการเงินการคลัง  ดังนี้

 

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก

   ลำดับที่                                      ชื่อ-นามสกุล

      1                                    นางสาวบุษกร  ครุฑโภไคย

 

กำหนดการคัดเลือก

วันที่  28  มกราคม  2556          

เวลา 09.00 – 12.00  น.           สอบข้อเขียน  

                                              (1)  วิชาเฉพาะตำแหน่ง    

                                              (2)  วิชาภาษาอังกฤษทั่วไป

สถานที่สอบ                           อาคารเรียนรวม 1

วันที่  8  กุมภาพันธ์  2556         สอบสัมภาษณ์