สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

TH/EN
feature_post

ประกาศสถาบันการบินพลเรือน

เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก  และกำหนดการคัดเลือกพนักงาน

ตำแหน่งหัวหน้าแผนกจัดหา   สังกัดสำนักผู้ว่าการ

………………………………..

                   ตามที่  สถาบันการบินพลเรือนประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานในตำแหน่งหัวหน้าแผนกจัดหา   สังกัดสำนักผู้ว่าการ  ตามประกาศฯ  ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2555  ไปแล้วนั้น

                   สถาบันการบินพลเรือน ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดการคัดเลือก ในตำแหน่งหัวหน้าแผนกจัดหา   สังกัดสำนักผู้ว่าการ  ดังนี้

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก

   ลำดับที่                                       ชื่อ-นามสกุล

      1                                         จ่าสิบเอกหญิงนันท์นภัส  พ่วงพีงาม

      2                                         นางพิมพ์วิภา  คล่องการเขียน

      3                                         นางภาวิณี  ณ  ศรีโต

กำหนดการคัดเลือก

วันที่  28  มกราคม  2556           

เวลา 09.00 – 12.00  น.      สอบข้อเขียน  

        1. วิชาเฉพาะตำแหน่ง    
        2. วิชาภาษาอังกฤษทั่วไป

สถานที่สอบ                        อาคารเรียนรวม 1

วันที่  8  กุมภาพันธ์  2556      สอบสัมภาษณ์