สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

TH/EN
feature_post

ประกาศสถาบันการบินพลเรือน

เรื่อง    รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก  และกำหนดการคัดเลือก ตำแหน่งครูวิชาภาคพื้น  สังกัดกองวิชาอิเล็กทรอนิกส์การบิน

…………………………………..

 

                ตามที่สถาบันการบินพลเรือน  ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงาน ในตำแหน่งครูวิชาภาคพื้น  สังกัดกองวิชาอิเล็กทรอนิกส์การบิน  ไปแล้วนั้น

                สถาบันการบินพลเรือน ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือก ในตำแหน่งครูวิชาภาคพื้น  สังกัดกองวิชาอิเล็กทรอนิกส์การบิน  ดังนี้

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก

    ลำดับที่                                                              ลำดับที่  

          ๑.       นางสาวอภิรดา   นามแสง                 ๒.         นายธีรยุทธ  สว่างศรี

          ๓.     นายเสกสรรค์   ธิมากุล                       ๔.         จ่าสิบเอก จักรกริช  ศรีธงชัย

กำหนดการสอบคัดเลือก

วันที่   ๖   มีนาคม  ๒๕๕๕      

เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.             สอบข้อเขียน  การใช้ภาษาอังกฤษทั่วไป  และวิชาเฉพาะตำแหน่งโดยมีหัวข้อการสอบในเนื้อหาวิชา ดังนี้

                                                            1.  หลักการระบบไฟฟ้า – สื่อสาร (Principles of communication Systems) 

                                                            2. ระบบไมโครคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์การบิน (General of Microcomputer  and  Avionic Systems)

เวลา  ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป             สอบสอน พร้อมสัมภาษณ์  เป็นภาษาอังกฤษ  และจัดทำแผนการสอน  พร้อม สำเนาจำนวน  ๕ ชุด  ใช้เวลาสอบ คนละ ๔๕ นาที
                                                         ในหัวข้อใดหัวข้อหนึ่ง   ดังต่อไปนี้

                                                            1. ระบบไฟฟ้า – สื่อสาร (communication Systems)

                                                            2. ระบบไฟฟ้าอากาศยานและอิเล็กทรอนิกส์การบิน (Aircraft Electrical and Avionic Systems)

                                                            3. ระบบเครื่องช่วยการเดินอากาศ (Navigation  Aid  Systems)    

 

สถานที่สอบ         ห้อง  ๑๐๒๙  อาคาร  ๑๐

บทความที่เกี่ยวข้อง