ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน กำหนดวันสอบข้อเขียน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสำนักการเงินการคลัง