ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน กำหนดวันสอบข้อเขียน ตำแหน่งนิติกร สังกัดแผนกนิติการ สำนักผู้ว่าการ