สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

TH/EN
feature_post

ประกาศสถาบันการบินพลเรือน
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสอบคัดเลือก กำหนดวันสอบคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดกองซ่อมบำรุงอากาศยาน

ตามที่สถาบันการบินพลเรือนได้ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดกองซ่อมบำรุงอากาศยาน ตามประกาศลงวันที่ 12 มกราคม 2555 นั้น

บัดนี้ ได้สิ้นสุดการประกาศรับสมัครแล้ว สถาบันการบินพลเรือน ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก และกำหนดวันสอบคัดเลือก ดังนี้

   รายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน  
 

เลขที่สอบ

                    ชื่อ

     
  1   นายสุชิน เสือเทศ        
  2   นางสาวเฟื่องลดา กลิ่นถือศีล        
  3   นางสาวเบญจมาศ เรืองสว่าง        
  4   นางสาวนฤมล กำจร        
  5   นางสาววราภรณ์ กุลใส        
  กำหนดการสอบข้อเขียน
     วันที่ 16 มีนาคม 2555    
      เวลา 09.00 – 12.00 น..

 

 

 

สอบข้อเขียน  (วิชาความรู้เฉพาะตำแหน่ง และภาษาอังกฤษ) : เนื้อหาสำหรับการสอบข้อเขียนมีดังต่อไปนี้
1. ความรู้ทั่วไปและความรู้ด้านงานสารบัญ
2. วิชาภาษาอังกฤษ
 
       เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป สอบสัมภาษณ์และทดสอบการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการปฎิบัติงาน  
 

 สถานที่สอบ :   

อาคาร 1 ชั้น 2 ศูนย์ฝึกการบิน หัวหิน

 

 

บทความที่เกี่ยวข้อง