สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

TH/EN
feature_post

ประกาศสถาบันการบินพลเรือน

เรื่อง    รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก  ตำแหน่งหัวหน้าแผนกการตลาด

สังกัดสำนักวิจัยและพัฒนาธุรกิจการบิน   

…………………………………..

 

     ตามที่สถาบันการบินพลเรือน ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกพนักงานในตำแหน่ง หัวหน้าแผนกการตลาด  สังกัดสำนักวิจัยและพัฒนาธุรกิจการบิน ตามประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนและกำหนดสอบสัมภาษณ์ฯ  ลงวันที่  17  มกราคม  2556 ไปแล้ว นั้น

       บัดนี้  การดำเนินการสอบคัดเลือกเสร็จสิ้นลงแล้ว  จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในตำแหน่งดังกล่าว  ได้แก่

ลำดับที่ 1.   นายพงษ์ศักดิ์  ธงรัตนะ

สำรอง  ได้แก่

ลำดับที่ 2.  นางสาวรุ่งนภา  สุขเกษม

     

          ให้ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลำดับที่ 1.  ไปรายงานตัวเพื่อเข้าปฏิบัติงาน  ที่สำนักงานทรัพยากรบุคคล  ตั้งแต่บัดนี้  จนถึงวันที่  14  มีนาคม 2556 หากพ้นกำหนดดังกล่าวจะถือว่าท่านสละสิทธิ์  และจะเรียกให้ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลำดับที่ 2. (สำรอง) ไปรายงานตัวเพื่อเข้าปฏิบัติงาน  ที่สำนักงานทรัพยากรบุคคล ภายใน 7 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่  15  มีนาคม 2556 ต่อไป 

บทความที่เกี่ยวข้อง