สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

TH/EN

ประกาศสถาบันการบินพลเรือน

 เรื่อง    รายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน และกำหนดการสอบสัมภาษณ์

ตำแหน่งหัวหน้าแผนกการเงิน  สังกัด แผนกการเงิน สำนักการเงินการคลัง

…………………………………..

 

                   ตามที่สถาบันการบินพลเรือน  ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานและกำหนดการสอบข้อเขียน  ในตำแหน่งหัวหน้าแผนกการเงิน  สังกัด แผนกการเงิน  สำนักการเงินการคลัง  ลงวันที่  17  มกราคม  2556  ไปแล้ว นั้น

                   สถาบันการบินพลเรือน  ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนซึ่งมีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์  และกำหนดการสอบสัมภาษณ์  ในตำแหน่งหัวหน้าแผนกการเงิน  สังกัด แผนกการเงิน  สำนักการเงินการคลัง   ดังนี้

1. นายวัฒพงษ์  ปุนนารักษ์

2. นางสาวสุกุลยา  หอมมณฑา

กำหนดการสอบสัมภาษณ์

วันจันทร์ที่   11  กุมภาพันธ์  2556

:เวลา  09.00 น.

                  

สถานที่สอบ      ห้อง  200  อาคาร  1  ชั้น 2  สถาบันการบินพลเรือน

บทความที่เกี่ยวข้อง