ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนและมีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่นโยบายและแผนงาน สังกัดสำนักงานนโยบายและแผนงาน