สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

TH/EN
feature_post

ประกาศสถาบันการบินพลเรือน

เรื่อง    รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก  ตำแหน่งช่างอากาศยาน ๑

                                                         สังกัด กองวิชาอากาศยานและเครื่องยนต์   

…………………………………..

 

              ตามที่สถาบันการบินพลเรือน ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกพนักงานในตำแหน่งช่างอากาศยาน ๑  สังกัด  กองวิชาอากาศยานและเครื่องยนต์  ไปแล้วนั้น

              บัดนี้  การดำเนินการสอบคัดเลือกเสร็จสิ้นลงแล้ว  จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในตำแหน่งดังกล่าว  คือ

                                                                     ๑. นายวรฑา  กุลเกียรติประวัติ

                                                                     ๒. นายภาณุพงษ์  มีศรี

                                                                     ๓. นายสุริยา  สุดธานี

              ให้ผู้ผ่านการสอบคัดเลือก  ไปรายงานตัวเพื่อเข้าปฏิบัติงาน  ที่สำนักงานทรัพยากรบุคคล  ตั้งแต่บัดนี้  จนถึงวันที่  ๓  เมษายน  ๒๕๕๕  หากพ้นกำหนด
         ดังกล่าวจะถือว่าท่านสละสิทธิ์

บทความที่เกี่ยวข้อง