สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

TH/EN
feature_post

ประกาศสถาบันการบินพลเรือน

เรื่อง  รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก

……………………………………..

 

      ตามที่สถาบันการบินพลเรือน ได้ ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  สังกัดกองซ่อมบำรุงอากาศยาน  ศูนย์ฝึกการบิน นั้น

     บัดนี้  การดำเนินการคัดเลือกได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก  ดังนี้

                                 

                 เลขที่สอบ                            ชื่อ

                  4                         นางสาวนฤมล  กำจร

            สำรอง 1 ลำดับ

                   2                        นางสาวเฟื่องลดา  กลิ่นถือศีล

     

    ให้ ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกไปรายงานตัวเพื่อเข้าปฏิบัติงานที่สำนักงานทรัพยากร บุคคลตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 2 เมษายน2555 หากพ้นกำหนดดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์

 

 

บทความที่เกี่ยวข้อง