สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

TH/EN
feature_post

ประกาศสถาบันการบินพลเรือน

เรื่อง  รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศการบิน

…………………………………………………………………

             ตามที่สถาบันการบินพลเรือน ได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศการบิน นั้น
 

บัดนี้ การดำเนินการคัดเลือกได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ดังนี้

                    

                                                                  รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

                                                                  เลขที่นั่ง สอบ                                                             ชื่อ

                                                                        1                                                  นางสาว ณิชากร สถิตย์พิษณุพันธ์

 

              ให้ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกไปรายงานตัวเพื่อเข้าปฏิบัติงาน ที่แผนกทรัพยากรบุคคลและสวัสดิการ สำนักผู้ว่าการ
ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 9 มีนาคม 2555 หากพ้นกำหนดดังกล่าว จะถือว่าท่านสละสิทธิ์

บทความที่เกี่ยวข้อง