ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเพื่อคัดเลือกเข้าสาขาวิชา หลักสูตรเทคโนโลยีการบินบัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖

 


 

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเพื่อคัดเลือกเข้าสาขาวิชา
หลักสูตรเทคโนโลยีการบินบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2556

กรณีข้อมูลที่ปรากฏไม่เป็นไปตามคำร้องขอเข้าสังกัดสาขาวิชา ขอให้นักศึกษาติดต่อเเผนกมาตรฐานการศึกษา ภายในวันที่ 10 เมษายน 2556

 

     รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเพื่อคัดเลือกเข้าสาขาวิชา หลักสูตรเทคโนโลยีการบินบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2556