สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

TH/EN

 ประกาศสถาบันการบินพลเรือน  เรื่อง  รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

         …………………………………………………

ด้วยสถาบันการบินพลเรือน  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

 

1.เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ด้านวิจัยและพัฒนา) สังกัดแผนกวิจัยและพัฒนาธุรกิจการบิน สำนักวิจัยและพัฒนาธุรกิจการบิน  จำนวน 1 อัตรา

    (อัตราเงินเดือน  8,530 บาท)  

    –  เป็นผู้ที่มีคุณวุฒิขั้นต่ำปริญญาตรี ทางบริหารธุรกิจหรือการตลาด  หรือเศรษฐศาสตร์หรือรัฐศาสตร์ หรือสังคมศาสตร์ 

       หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องที่ใช้เป็นคุณสมบัติสำหรับตำแหน่งนี้ได้

    –  มีประสบการณ์ด้านการวิจัยและพัฒนาเชิงธุรกิจมาแล้ว เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี

    –  มีประสบการณ์ด้านอุตสาหกรรมการบินมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

2.  นิติกร สังกัดแผนกนิติการ  สำนักผู้ว่าการ  จำนวน 1 อัตรา (อัตราเงินเดือน 8,530 บาท)

    –  เป็นผู้ที่มีคุณวุฒิขั้นต่ำปริญญาตรี ทางนิติศาสตร์

    –  มีความรู้และเข้าใจในงานกฎหมาย ทั้งคดีแพ่ง  คดีอาญา  คดีปกครอง และคดีแรงงาน

    –  มีความรู้เกี่ยวกับระเบียบ  ข้อบังคับ  คำสั่ง  และประกาศของทางราชการและรัฐวิสาหกิจ           

    –  มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์เพื่อการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม

3.  เจ้าหน้าที่นโยบายและแผนงาน สังกัดสำนักงานนโยบายและแผนงาน จำนวน 3 อัตรา (อัตราเงินเดือน 8,530 บาท)

    -เป็นผู้ที่มีคุณวุฒิขั้นต่ำปริญญาตรี ทางบริหารธุรกิจ หรือเศรษฐศาสตร์ หรือรัฐศาสตร์ หรือบริหารรัฐกิจ

    -อายุไม่เกิน 35 ปี

    -มีความสามารถในการศึกษาหาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหา และสรุปเหตุผลเพื่อประกอบการวิเคราะห์นโยบาย การจัดทำแผนงาน รายงานประเภทต่าง ๆ

    -มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างเหมาะสมและสามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word Microsoft Excel 

      Microsoft PowerPoint และ Microsoft Access  ได้เป็นอย่างดี

    -กรณีมีประสบการณ์ทางด้านการวิเคราะห์ข้อมูล  จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

4. ผู้ช่วยครูวิชาภาคพื้น สังกัดกองวิชาบริหารการบิน จำนวน 1 อัตรา (อัตราเงินเดือน 9,530 บาท)

    – เป็นผู้ที่มีคุณวุฒิขั้นต่ำปริญญาตรี ทางวิชาเทคโนโลยีการบินบัณฑิต สาขาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาศิลปศาสตร์  สาขาการจัดการ  

      หรือสาขาวิชาอื่นที่ใช้เป็นคุณสมบัติสำหรับตำแหน่งนี้ได้ และมีผลการเรียนตลอดหลักสูตรในระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 2.50

    -มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี

    -มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEIC ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน

    -หากมีประสบการณ์การทำงานในสายงานที่เกี่ยวข้องจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

5. เจ้าหน้าที่พัฒนาเครือข่าย  สังกัดสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศการบิน  จำนวน 1 อัตรา  (อัตราเงินเดือน 10,740 บาท)

    -เป็นผู้ที่มีคุณวุฒิปริญญา ตรีหรือสูงกว่า ทางด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง

      ที่ใช้เป็นคุณสมบัติสำหรับตำแหน่งนี้ได้

    -มีประสบการณ์ด้านดูแล หรือการออกแบบระบบเครือข่ายมาแล้ว 2-5 ปี และกรณีมีประสบการณ์ในการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์  จะได้รับการพิจารณาเป็น

      กรณีพิเศษ

    -มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสมและสามารถติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานภายในและภายนอกได้เป็นอย่างดี

6. นักเทคโนโลยีการศึกษา  สังกัดสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศการบิน  จำนวน 1 อัตรา (อัตราเงินเดือน 8,530 บาท)

    – เป็นผู้ที่มีคุณวุฒิขั้นต่ำปริญญาตรี ทางสาขาเทคโนโลยีการศึกษา สาขาคอมพิวเตอร์กราฟฟิก หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้องที่ใช้เป็นคุณสมบัติสำหรับ

       ตำแหน่งนี้ได้

    – มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ทุกโปรแกรม โดยเฉพาะการผลิตสื่อการศึกษาในการจัดทำ Design & Graphic and Effect

       ได้เป็นอย่างดี

    – กรณีที่มีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

    – มีความสามารถในการประสานงานได้เป็นอย่างดี

7. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสำนักการเงินการคลัง  จำนวน 1 อัตรา (อัตราเงินเดือน 8,530 บาท)

    – เป็นผู้ที่มีคุณวุฒิขั้นต่ำปริญญาตรี ทางด้านอักษรศาสตร์  หรือเศรษฐศาสตร์ หรือรัฐศาสตร์ หรือพาณิชยศาสตร์  หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องที่ใช้เป็น

       คุณสมบัติสำหรับตำแหน่งนี้ได้

    – มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์เพื่อการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม

    – กรณีมีประสบการณ์ด้านการเงิน การบัญชี และมีความรู้ด้านงานสารบรรณ จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

 

เอกสารประกอบการรับสมัคร

1. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน)

2. สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาหลักฐานการผ่านการเกณฑ์ทหาร

3. สำเนาหลักฐานการศึกษา (ใบรายงานผลการศึกษา ใบปริญญาหรือหนังสือรับรอง)

4. หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)

 

 ผู้ที่สนใจติดต่อขอรับและยื่นใบสมัครได้ที่  สำนักงานทรัพยากรบุคคล   สถาบันการบินพลเรือน

เลขที่ 1032/355 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพ ฯ โทรศัพท์ 0-2272-5741-4 ต่อ 231 และ 0-2272-5287

ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2555 ในวันทำการระหว่างเวลา 08.00–16.00 น. หรือดูรายละเอียดได้ที่  www.catc.or.th

บทความที่เกี่ยวข้อง