สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

TH/EN
feature_post

ประกาศสถาบันการบินพลเรือน

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน  

………………………….

         ด้วย สถาบันการบินพลเรือน มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน ตำแหน่งครูการบิน แผนกฝึกบินเฮลิคอปเตอร์  สังกัดกองฝึกบิน ศูนย์ฝึกการบินหัวหิน จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างไม่ต่ำกว่าเดือนละ  30,890  บาท มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. คุณสมบัติของผู้สมัคร  

    1.1  ต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ 6 แห่งข้อบังคับสถาบันการบินพลเรือน ว่าด้วย การบรรจุ การแต่งตั้ง การออกจากตำแหน่ง วินัย และการลงโทษของพนักงาน พ.ศ.๒๕๓๗  และมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

    1.2  ต้องมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตามที่กำหนดไว้ตามรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งที่รับสมัคร ท้ายประกาศรับสมัครนี้ครบถ้วนอยู่ก่อน หรือในวันปิดรับสมัคร 

2. กำหนดวัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบ 

     ผู้ประสงค์จะสมัครให้ขอและยื่นใบสมัครที่สำนักงานทรัพยากรบุคคล  สถาบันการบินพลเรือน  แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร 0 2272 5741-4 ต่อ 231 หรือ โทร 0 2272 5287 ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป จนถึงวันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2556 ในวันทำการระหว่างเวลา 08.00–16.00 น. ดูรายละเอียดได้ที่ www.catc.or.th 

3. เอกสารและหลักฐานประกอบการรับสมัคร 

     ผู้สมัครจะต้องยื่นเอกสารและหลักฐาน   ดังนี้

     3.1  สำเนาหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

     3.2  สำเนาหลักฐานตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งข้อ 1.2 ข้อ 1.3 และข้อ 1.4  พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 

     3.3  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวของหน่วยงานของรัฐ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

     3.4  สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

     3.5  สำเนาหลักฐานการผ่านการเกณฑ์ทหาร พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

     3.6  รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำ ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 3×4 ซม. จำนวน  1  รูป 

     3.7  หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงาน

     3.8  หลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ใบสำคัญการสมรส เป็นต้น  

4. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ

             รายชื่อผู้มีสิทธิสอบและกำหนดการสอบ จะประกาศให้ทราบก่อนวันสอบไม่น้อยกว่า 5 วัน ที่สถาบันการบินพลเรือน  หรือดูรายละเอียดได้ที่ www.catc.or.th 

 

รายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งที่รับสมัคร 

สังกัดกองฝึกบิน  ศูนย์ฝึกการบินหัวหิน 

ตำแหน่ง  ครูการบิน แผนกฝึกบินเฮลิคอปเตอร์ 

1. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 

    1.1  ได้รับคุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ทางวิศวกรรมศาสตร์ หรือด้านอื่นที่สถาบันการบิน พลเรือนกำหนดให้เป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งนี้  

    1.2  มีใบอนุญาตผู้ประจำหน้าที่นักบินเฮลิคอปเตอร์ (Commercial Helicopter Pilot License)

    1.3  มีคุณวุฒิครูการบิน หรือครูการบินเฮลิคอปเตอร์ (Flight Instructor Rating) หรือปฏิบัติหน้าที่ครู    การบินที่ได้รับแต่งตั้งจากหน่วยงานของรัฐ

    1.4  มีชั่วโมงบินกับเครื่องบินรวมไม่ต่ำกว่า 1,500 ชั่วโมง  

2. ความสามารถพิเศษที่ต้องใช้ในการปฏิบัติหน้าที่

    สามารถพูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้ดี และสามารถฝึกสอนการบินเป็นภาษาอังกฤษได้  

 

 

 

 

บทความที่เกี่ยวข้อง