สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

ประกาศสถาบันการบินพลเรือน
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
…………………………………

     ด้วยสถาบันการบินพลเรือน มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งต่างๆ ดังนี้
     1. บรรณารักษ์ สังกัด แผนกผลิตและพัฒนาสื่อการศึกษา สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศการบิน จำนวน ๑ อัตรา อัตราค่าจ้างไม่ต่ำกว่าเดือนละ 8,530 บาท (รวมค่าครองชีพชั่วคราวแล้วมีรายได้รวมเดือนละ 15,000 บาท)
     2. พนักงานบัญชี สังกัด แผนกบัญชี สำนักการเงินการคลัง จำนวน ๑ อัตรา อัตราค่าจ้างไม่ต่ำกว่าเดือนละ 8,530 บาท (รวมค่าครองชีพชั่วคราวแล้วมีรายได้รวมเดือนละ 15,000 บาท)
     3. ครูวิชาภาคพื้น สังกัด ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านการบิน สำนักวิชาการ จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างไม่ต่ำกว่าเดือนละ 27,200 บาท
     4. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัด ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านการบิน สำนักวิชาการ จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างไม่ต่ำกว่าเดือนละ 8,530 บาท (รวมค่าครองชีพชั่วคราวแล้วมีรายได้รวมเดือนละ 15,000 บาท)

1. คุณสมบัติของผู้สมัคร
     ต้องมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตามที่กำหนดไว้ตามรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งที่รับสมัครท้ายประกาศรับสมัครนี้ครบถ้วนอยู่ก่อน หรือในวันปิดรับสมัคร
2. กำหนดวัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบ
     ผู้ประสงค์จะสมัครให้ขอและยื่นใบสมัครได้ ที่สำนักงานทรัพยากรบุคคล สถาบันการบินพลเรือน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โทร 0 2272 5287 หรือ 0 2272 5741 – 4 ต่อ 231 ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 1 กรกฎาคม 2556
ในวันทำการระหว่างเวลา 08.00 – 16.00 น. หรือดูรายละเอียดได้ที่ www.catc.or.th

3. เอกสารและหลักฐานประกอบการรับสมัคร
     ผู้สมัครจะต้องยื่นเอกสารและหลักฐาน ดังนี้
     3.1 สำเนาหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
     3.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวของหน่วยงานของรัฐพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
     3.3 สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
     3.4 สำเนาหลักฐานการผ่านการเกณฑ์ทหาร พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
     3.5 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 3 X 4 ซ.ม. จำนวน 1 รูป
     3.6 หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงาน
     3.7 หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ใบสำคัญการสมรส เป็นต้น

4. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
     รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและกำหนดการสอบ จะประกาศให้ทราบก่อนวันสอบไม่น้อยกว่า 5 วัน ที่สถาบันการบินพลเรือน หรือดูรายละเอียดได้ที่ www.catc.or.th

 

รายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งที่รับสมัคร

1. ตำแหน่งบรรณารักษ์

1. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
     1.1 ได้รับคุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีทางบรรณารักษ์ศาสตร์ หรืออักษรศาสตร์ หรือการศึกษา หรือศิลปศาสตร์ หรือวารสารศาสตร์ หรือทางอื่นที่สถาบันการบินพลเรือนกำหนดให้เป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งนี้ได้

2. ความสามารถพิเศษที่ต้องใช้ในการปฏิบัติหน้าที่
     2.1 สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป เช่น Microsoft Office เป็นต้น
     2.2 มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ
     2.3 มีความสามารถพิมพ์สัมผัสทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
     2.4 มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับงานสารบรรณ และธุรการ

 

………………………………………………………..

2. ตำแหน่งพนักงานบัญชี

1. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
     ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี, บริหารธุรกิจ สาขาบัญชี หรือทางอื่นที่ สบพ. กำหนดให้ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้

2. ความสามารถพิเศษที่ต้องใช้ในการปฏิบัติหน้าที่
     2.1 มีความสามารถพิมพ์สัมผัสทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
     2.2 มีความสามารถใช้เครื่องคำนวณ และเครื่องคอมพิวเตอร์ได้
     2.3 มีความรู้ด้านภาษี

 

……………………………………………………….. 

 

3. ตำแหน่งครูวิชาภาคพื้น

1. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
     1.1 ได้รับคุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีทางวิศวกรรมศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ หรือบริหารธุรกิจ หรือครุศาสตร์ และมีประสบการณ์ในการทำงานหรือเคยทำการสอนทางด้านนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
     1.2 ได้รับคุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีทางวิศวกรรมศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ หรือบริหารธุรกิจ หรือครุศาสตร์และต้องมีประกาศนียบัตรด้านการบิน และมีประสบการณ์ในการทำงาน หรือเคยทำการสอน ทางด้านนี้ มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ
     1.3 ได้รับประกาศนียบัตรในสาขาวิชาชีพด้านการบิน และมีประสบการณ์ในการทำงานหรือเคยทำการสอนทางด้านนี้ มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
     1.4 ได้รับคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโททางวิศวกรรมศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ หรือบริหารธุรกิจ หรือครุศาสตร์ และมีประสบการณ์ในการทำงาน หรือ มีประสบการณ์การสอนด้านนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

2. ความสามารถพิเศษที่ต้องใช้ในการปฏิบัติหน้าที่
     2.1 มีความรู้ความสามารถในด้านนี้เป็นอย่างดีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
     2.2 มีความรู้ความสามารถในการเขียน การสอน บรรยาย แนะนำ ให้คำปรึกษาวิชาต่าง ๆ ที่ระบุไว้ในหลักสูตรโดยใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
     2.3 มีความรู้ความเข้าใจในแผนงาน และนโยบายที่กำหนดไว้ของสถาบันการบินพลเรือน
     2.4 มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ในการผลิตสื่อประกอบการเรียนการสอนและในงานเอกสารต่างๆ ได้เป็นอย่างดี

3. ผู้สมัครจะต้องมีหนังสือรับรองผลการสอบ TOEIC หรือ TOEFL ไม่ต่ำกว่า 650 คะแนนซึ่งระยะเวลารับรองไม่เกิน 2 ปี

………………………………………………………..

4. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

1. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
     1.1 ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางอักษรศาสตร์ หรือศิลปศาสตร์ หรือ มนุษยศาสตร์ หรือสังคมศาสตร์ หรือทางอื่นที่ สถาบันการบินพลเรือนกำหนดให้ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้
     1.2 มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี ทั้งด้านการสื่อสาร การถ่ายทอด(แปล) การเขียนหนังสือ รวมทั้งต้องมีความสามารถในการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลในเชิงวิชาการ
     1.3 หากมีประสบการณ์การทำงานในงานที่เกี่ยวข้องมาแล้วจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

2. ความสามารถพิเศษที่ต้องใช้ในการปฏิบัติหน้าที่
     2.1 มีความรู้ความเข้าใจในแผนงาน และนโยบายที่กำหนดไว้ของสถาบันการบินพลเรือน
     2.2 มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์
     2.3 มีทัศนคติที่ดี โลกทัศน์เปิดกว้าง สุขภาพจิตดี และบุคลิกภาพดี มีสุขภาพแข็งแรง เป็นผู้ใฝ่เรียนใฝ่รู้