สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

ประกาศสถาบันการบินพลเรือน
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน
…………………………………

     ด้วยสถาบันการบินพลเรือน มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน ในตำแหน่งต่าง ๆ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
     1. ตำแหน่งหัวหน้าแผนกจัดหา สังกัดแผนกจัดหา สำนักผู้ว่าการ อัตราค่าจ้างไม่ต่ำกว่าเดือนละ 25,540 บาท จำนวน 1 อัตรา
     2. ตำแหน่งหัวหน้าแผนกพัสดุ สังกัดแผนกพัสดุ สำนักการเงินการคลัง อัตราค่าจ้างไม่ต่ำกว่าเดือนละ 25,540 บาท จำนวน 1 อัตรา
     3. ตำแหน่งหัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์ สังกัดแผนกประชาสัมพันธ์ สำนักวิจัยและธุรกิจการบิน อัตราค่าจ้างไม่ต่ำกว่าเดือนละ 25,540 บาท จำนวน 1 อัตรา
     4. ตำแหน่งพนักงานประชาสัมพันธ์ 1 สังกัดแผนกประชาสัมพันธ์ สำนักวิจัยและธุรกิจการบิน อัตราค่าจ้างไม่ต่ำกว่าเดือนละ 8,530 บาท (รวมค่าครองชีพชั่วคราวแล้วมีรายได้รวม เดือนละ 15,000 บาท) จำนวน 1 อัตรา
     5. ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ สังกัดแผนกผลิตและพัฒนาสื่อการศึกษา สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศการบิน อัตราค่าจ้างไม่ต่ำกว่าเดือนละ 8,530 บาท จำนวน 1 อัตรา (รวมค่าครองชีพชั่วคราวแล้วมีรายได้รวม เดือนละ 15,000 บาท) จำนวน 1 อัตรา
     6. ตำแหน่งพนักงานธุรการ สังกัดแผนกวิชาช่างเครื่องวัดประกอบการบิน กองวิชาอากาศยานและเครื่องยนต์ อัตราค่าจ้างไม่ต่ำกว่าเดือนละ 6,450 บาท จำนวน 1 อัตรา (รวมค่าครองชีพชั่วคราวแล้วมีรายได้รวม เดือนละ 9,000 บาท) จำนวน 1 อัตรา
     7. ตำแหน่งครูวิชาภาคพื้น สังกัดแผนกวิชาการจัดการท่าอากาศยาน กองวิชาบริหารการบิน อัตราค่าจ้างไม่ต่ำกว่าเดือนละ 27,200 บาท จำนวน 1 อัตรา
     8. ตำแหน่งพนักงานธุรการ สังกัดกองฝึกบิน ศูนย์ฝึกการบิน ปฏิบัติงานที่ศูนย์ฝึกการบิน ตำบลบ่อฝ้าย อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อัตราค่าจ้างไม่ต่ำกว่าเดือนละ 6,450 บาท (รวมค่าครองชีพชั่วคราวแล้วมีรายได้รวม เดือนละ 9,000 บาท) จำนวน 1 อัตรา
     9. ตำแหน่งช่างอิเล็กทรอนิกส์การบิน 1 สังกัดกองซ่อมบำรุงอากาศยาน ศูนย์ฝึกการบิน ปฏิบัติงานที่ศูนย์ฝึกการบิน ตำบลบ่อฝ้าย อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อัตราค่าจ้าง ไม่ต่ำกว่าเดือนละ 10,740 บาท (รวมค่าครองชีพชั่วคราวแล้วมีรายได้รวม เดือนละ 12,240 บาท) จำนวน 1 อัตรา

1. คุณสมบัติของผู้สมัคร
     1.1 ต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตาม ข้อ 6 แห่งข้อบังคับสถาบันการบินพลเรือน ว่าด้วยการบรรจุ การแต่งตั้ง การออกจากตำแหน่ง วินัย และการลงโทษ ของพนักงาน พ.ศ.2537 และตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
     1.2 ต้องมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตามที่กำหนดไว้ตามรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งที่รับสมัครท้ายประกาศรับสมัครนี้ครบถ้วนอยู่ก่อน หรือในวันปิดรับสมัคร
     1.3 ผู้สมัครตำแหน่งครูวิชาภาคพื้น ต้องมีบุคลิกลักษณะและมนุษย์สัมพันธ์เหมาะสมกับการเป็นครูผู้ถ่ายทอดวิชาความรู้ จริยธรรม คุณธรรม และเป็นแบบอย่างอันดีงามให้กับนักศึกษาได้
     1.4 ผู้สมัครในตำแหน่งครูวิชาภาคพื้นต้องมีอายุไม่เกิน 50 ปีบริบูรณ์ ณ วันปิดรับสมัคร

2. กำหนดวัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบ
     ผู้ประสงค์จะสมัครให้ขอและยื่นใบสมัครได้ ที่สำนักงานทรัพยากรบุคคล สถาบันการบินพลเรือน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โทร 0 2272 5287 หรือ 0 2272 5741 – 4 ต่อ 231 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึง วันที่ 1 กรกฎาคม 2556 ในวันทำการระหว่างเวลา 08.00 – 16.00 น. หรือ ดูรายละเอียดได้ที่ www.wordpressthai.org

3. เอกสารและหลักฐานประกอบการรับสมัคร
     ผู้สมัครจะต้องยื่นเอกสารและหลักฐาน ดังนี้
     3.1 สำเนาหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
     3.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวของหน่วยงานของรัฐพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
     3.3 สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
     3.4 สำเนาหลักฐานการผ่านการเกณฑ์ทหาร พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
     3.5 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 1 รูป
     3.6 หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงาน (ถ้ามี)
     3.7 หลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ใบสำคัญการสมรส เป็นต้น

4. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ
     รายชื่อผู้มีสิทธิสอบและกำหนดการสอบ จะประกาศให้ทราบก่อนวันสอบไม่น้อยกว่า 5 วัน ที่สถาบันการบินพลเรือน หรือดูรายละเอียดได้ที่ www.wordpressthai.org

 

 

รายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งที่รับสมัคร

1. ตำแหน่งหัวหน้าแผนกจัดหา สังกัดสำนักผู้ว่าการ

1. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
     ได้รับคุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ทางพาณิชย์ศาสตร์ และการบัญชี หรือบริหารธุรกิจ หรือนิติศาสตร์ หรือทางอื่นที่สถาบันการบินพลเรือนกำหนดให้ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ และมีประสบการณ์ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 8 ปี

2. ความสามารถพิเศษที่ต้องใช้ในการปฏิบัติหน้าที่
     2.1 มีความรู้ ความเข้าใจในระเบียบและข้อบังคับเกี่ยวกับงานจัดซื้อจัดจ้าง
     2.2 มีความรู้ความเข้าใจในนโยบาย หรือการดำเนินงาน และแผนงานต่าง ๆ ของสถาบันการบินพลเรือน
     2.3 มีความรู้ ความสามารถ ความเข้าใจในการปกครอง บังคับบัญชา และการบริหารงานบุคคล
     2.4 มีความสามารถในการศึกษาหาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหา และสรุปเหตุผล

 

……………………………………………………………..

 

2. ตำแหน่งหัวหน้าแผนกพัสดุ สังกัดสำนักการเงินการคลัง

1. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
     ได้รับคุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ทางพาณิชย์ศาสตร์ และการบัญชี หรือบริหารธุรกิจ หรือนิติศาสตร์ หรือทางอื่นที่สถาบันการบินพลเรือนกำหนดให้ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ และมีประสบการณ์ในงานพัสดุมาแล้วไม่น้อยกว่า 8 ปี

2. ความสามารถพิเศษที่ต้องใช้ในการปฏิบัติหน้าที่
     2.1 มีความรู้ ความเข้าใจในระเบียบและข้อบังคับเกี่ยวกับงานพัสดุ
     2.2 มีความรู้ความเข้าใจในนโยบาย หรือการดำเนินงาน และแผนงานต่าง ๆ ของสถาบันการบินพลเรือน
     2.3 มีความรู้ ความสามารถ ความเข้าใจในการปกครอง บังคับบัญชา และการบริหารงานบุคคล
     2.4 มีความสามารถในการศึกษาหาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหา และสรุปเหตุผล

 

……………………………………………………………..

 

3. ตำแหน่งหัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์ สังกัดสำนักวิจัยและพัฒนาธุรกิจการบิน

1. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
     1.1 ได้รับคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีทางบริหาร หรือการตลาด หรือนิเทศศาสตร์ หรือวารสารศาสตร์ หรือสื่อสารมวลชน หรือรัฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือทางอื่น ๆ ที่ สถาบันการบินพลเรือนกำหนดและมีทักษะประสบการณ์ด้านการประชาสัมพันธ์มาแล้วไม่น้อยกว่า 8 ปี หรือ ได้รับคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโททางบริหาร หรือการตลาด หรือนิเทศศาสตร์ หรือวารสารศาสตร์ หรือสื่อสารมวลชน หรือรัฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือทางอื่น ๆ ที่ สถาบันการบินพลเรือนกำหนดและมีทักษะประสบการณ์ด้านการประชาสัมพันธ์มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี
     1.2 มีประสบการณ์ด้านการบริหารงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี

2. ความสามารถพิเศษที่ต้องใช้ในการปฏิบัติหน้าที่
     2.1 สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี ทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน และติดต่อสื่อสาร
     2.2 สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป เช่น Microsoft Office เป็นต้น
     2.3 มีประสบการด้านอุตสาหกรรมการบิน จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

 

……………………………………………………………..

 

4. ตำแหน่งพนักงานประชาสัมพันธ์ 1 สังกัดสำนักวิจัยและพัฒนาธุรกิจการบิน

1. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
     1.1 ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางนิเทศศาสตร์ หรือวารสารศาสตร์ หรือมนุษยศาสตร์ หรือศิลปศาสตร์ หรือบริหารธุรกิจ หรือการตลาด หรือสื่อสารมวลชน หรือรัฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
     1.2 มีความสามารถในการเขียน อ่าน พูด ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี

2. ความสามารถพิเศษที่ต้องใช้ในการปฏิบัติหน้าที่
     2.1 ต้องมีความคิดสร้างสรรค์
     2.2 มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะโปรแกรม Microsoft Word , Excel , Power point และ Photoshop
     2.3 มีความสามารถในการถ่ายภาพด้วยกล้องฟิล์ม หรือกล้องดิจิตอล และตกแต่งภาพดิจิตอล
     2.4 มีทักษะในการเขียนข่าว

 

……………………………………………………………..

 

5. ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ สังกัดสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศการบิน

1. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
     ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางนิเทศศาสตร์ หรือวารสารศาสตร์ หรือทางเทคโนโลยีการพิมพ์ หรือทางวิศวกรรมไฟฟ้า หรือวิศวคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์

2. ความสามารถพิเศษที่ต้องใช้ในการปฏิบัติหน้าที่
     2.1 มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานในหน้าที่อย่างเหมาะสม
     2.2 มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับค่อนข้างดี
     2.3 มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
     2.4 มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี
     2.5 หากมีประสบการณ์ด้านการพิมพ์ ด้านงานอิเล็กทรอนิกส์ หรือเกี่ยวข้องกับอุปกรณ์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 – 5 จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

 

……………………………………………………………..

 

6. ตำแหน่งพนักงานธุรการ สังกัดกองวิชาอากาศยานและเครื่องยนต์

1. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
     1.1 ได้รับประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ(ปวช.) หรือเทียบได้ ไม่ต่ำกว่านี้ทางพาณิชยการ เลขานุการ หรือทางอื่นที่ สบพ.กำหนดให้ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ สำหรับตำแหน่งนี้ได้ และมีประสบการณ์ปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ
     1.2 ได้รับประกาศนียบัตรประโยควิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
     1.3 สามารถพิมพ์ดีดทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ในอัตราความเร็ว 35 คำ/นาที

2. ความสามารถพิเศษที่ต้องใช้ในการปฏิบัติหน้าที่
     2.1 มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะโปรแกรม Microsoft Word , Excel และ Power point
     2.2 มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างเหมาะสม
     2.3 มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี
     2.4 มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับงานสารบรรณ และธุรการ

 

……………………………………………………………..

 

7. ตำแหน่งครูวิชาภาคพื้น สังกัด กองวิชาบริหารการบิน

1. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
     1.1 ได้รับปริญญาโท หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ หรือบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาการจัดการท่าอากาศยาน (Airport Management) และมีประสบการณ์ หรือ เคยสอนด้านนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ
     1.2 ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ หรือบริหารธุรกิจ หรือ
สาขาวิชาการจัดการท่าอากาศยาน (Airport Management) และ มีประสบการณ์ หรือเคยทำการสอนทางด้านนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
     1.3 ได้รับปริญญาตรี (เกียรตินิยม) เทคโนโลยีการบินบัณฑิตในสาขาวิชาการจัดการท่าอากาศยาน (Airport Management)

2. ความสามารถพิเศษที่ต้องใช้ในการปฏิบัติหน้าที่
     2.1 มีความรู้ความสามารถในด้านนี้เป็นอย่างดีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
     2.2 มีความรู้ความสามารถในการเขียน การสอน บรรยาย แนะนำ ให้คำปรึกษาวิชาต่าง ๆ ที่ระบุไว้ในหลักสูตรโดยใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
     2.3 มีความรู้ความเข้าใจในแผนงาน และนโยบายที่กำหนดไว้ของสถาบันการบินพลเรือน
     2.4 มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ในการผลิตสื่อประกอบการเรียนการสอนและในงานเอกสารต่างๆ ได้เป็นอย่างดี

3. ผู้สมัครจะต้องมีหนังสือรับรองผลการสอบ TOEIC หรือ TOEFL ไม่ต่ำกว่า 650 คะแนนซึ่งระยะเวลารับรองไม่เกิน 2 ปี

 

……………………………………………………………..

 

8. ตำแหน่งพนักงานธุรการ สังกัดกองฝึกบิน ศูนย์ฝึกการบิน
ปฏิบัติงานที่ศูนย์ฝึกการบิน ตำบลบ่อฝ้าย อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

1. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
     1.1 ได้รับประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ(ปวช.) หรือเทียบได้ ไม่ต่ำกว่านี้ทางพาณิชย์การ เลขานุการ หรือทางอื่นที่ สบพ.กำหนดให้ใช้เป็นคุณสมบัติ เฉพาะ สำหรับตำแหน่งนี้ได้ และมีประสบการณ์ปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ
     1.2 ได้รับประกาศนียบัตรประโยควิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
     1.3 สามารถพิมพ์ดีดทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ในอัตราความเร็ว 35 คำ/นาที

2. ความสามารถพิเศษที่ต้องใช้ในการปฏิบัติหน้าที่
     2.1 มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะโปรแกรม Microsoft Word , Excel และ Power point
     2.2 มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างเหมาะสม
     2.3 มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี
     2.4 มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับงานสารบรรณ และธุรการ

……………………………………………………………..

 

9. ตำแหน่งช่างอิเล็กทรอนิกส์การบิน 1 สังกัดกองซ่อมบำรุงอากาศยาน
ปฏิบัติงานที่ศูนย์ฝึกการบิน ตำบลบ่อฝ้าย อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

1. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
     1.1 ได้รับประกาศนียบัตรประโยควิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาช่างสื่อสาร หรือช่างอิเล็กทรอนิกส์การบิน จากสถาบันที่ทางราชการรับรองหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 ปี
     1.2 เคยปฏิบัติงานในด้านซ่อมบำรุงเครื่องอิเล็กทรอนิกส์อากาศยานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

2. ความสามารถพิเศษที่ต้องใช้ในการปฏิบัติหน้าที่
     2.1. อ่าน และเข้าใจคำแนะนำทางเทคนิคของเครื่องอิเล็กทรอนิกส์แต่ละแบบ
     2.2 มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบ คำสั่ง ข้อบังคับของ สถาบันการบินพลเรือนเป็นอย่างดี
     2.3 มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานในหน้าที่เป็นอย่างดี
     2.4. มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย