สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

TH/EN

ประกาศสถาบันการบินพลเรือน
เรื่องผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงาน ตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานทรัพยากรบุคคล

ตามที่สถาบันการบินพลเรือน จัดให้มีการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงาน ตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานทรัพยากรบุคคล โดยคณะกรรมการคัดเลือก ฯ ได้ดำเนินการสอบข้อเขียนไปแล้ว นั้น

บัดนี้ การดำเนินการ ฯ ได้เสร็จสิ้นแล้ว  ผลปรากฏว่าไม่มีผู้ผ่านการสอบข้อเขียน

บทความที่เกี่ยวข้อง