สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

TH/EN

ประกาศสถาบันการบินพลเรือน
เรื่อง  ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน
…………………………………
 
        ตามที่สถาบันการบินพลเรือน ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานในตำแหน่งครูวิชาภาคพื้น สังกัด กองวิชาอากาศยานและเครื่องยนต์ อัตราค่าจ้างไม่
ต่ำกว่า ๒๗,๒๐๐ บาท  จำนวน  ๒  อัตรา  ไปแล้ว นั้น 
       สถาบันฯ  มีความประสงค์ขยายเวลาการประกาศรับสมัครออกไปอีกโดยผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
 
๑. คุณสมบัติของผู้สมัคร
          ๑.๑  ต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตาม  ข้อ ๖ แห่งข้อบังคับสถาบันการบินพลเรือน ว่าด้วยการบรรจุ  การแต่งตั้ง การออกจากตำแหน่ง วินัย และการลงโทษ ของพนักงาน          พ.ศ. ๒๕๓๗
          ๑.๒  ผู้สมัครตำแหน่งครูวิชาภาคพื้น ต้องมีบุคลิกลักษณะและมนุษย์สัมพันธ์เหมาะสมกับการเป็นครูผู้ถ่ายทอดวิชา ความรู้  จริยธรรม  คุณธรรม  และเป็นแบบอย่างอันดีงาม ให้กับนักศึกษาได้
๑.๓  ผู้สมัครในตำแหน่งครูวิชาภาคพื้นต้องมีอายุไม่เกิน ๕๐  ปี ณ วันที่สมัคร
 
๒. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
          ๒.๑  ได้รับปริญญาโท ในสาขาวิศวกรรมศาสตร์  หรือครุศาสตร์อุตสาหกรรม หรือวิทยาศาสตร์ หรือบริหาร หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง และต้องสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้องกับอากาศยาน หรือไฟฟ้า  หรืออิเล็กทรอนิกส์ หรือโทรคมนาคม หรือเครื่องกล หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง และมีประสบการณ์ในการทำงาน หรือประสบการณ์ด้านการสอนด้านนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี หรือ
          ๒.๒   ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ หรือครุศาสตร์อุตสาหกรรม หรือวิทยาศาสตร์ ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับอากาศยาน หรือไฟฟ้า หรืออิเล็กทรอนิกส์ หรือโทรคมนาคม  หรือเครื่องกล หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง และมีประสบการณ์ในการทำงาน หรือเคยทำการสอนทางด้านนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือ
          ๒.๓  ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ หรือครุศาสตร์อุตสาหกรรม หรือวิทยาศาสตร์ ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับอากาศยาน หรือไฟฟ้า หรืออิเล็กทรอนิกส์ หรือโทรคมนาคม  หรือเครื่องกล หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง และมีประกาศนียบัตรในสาขาช่างเครื่องวัดประกอบการบิน (Aircraft Instrument) หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ในการทำงาน หรือเคยทำการสอนทางด้านนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือ
          ๒.๔  ได้รับปริญญาตรี (เกียรตินิยม) ในสาขาวิชา วิศวกรรมศาสตร์ หรือครุศาสตร์อุตสาหกรรม หรือวิทยาศาสตร์ ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับอากาศยาน หรือไฟฟ้า หรืออิเล็กทรอนิกส์ หรือโทรคมนาคม หรือเครื่องกล หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือ
         ๒.๖  ได้รับประกาศนียบัตรในสาขาวิชาช่างเครื่องวัดประกอบการบิน ((Aircraft Instrument) หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ในการทำงาน หรือเคยทำการสอนทางด้านนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี
 
๓. ความสามารถพิเศษที่ต้องใช้ในการปฏิบัติหน้าที่
๓.๑  มีความรู้ความสามารถในคุณสมบัติของแต่ละตำแหน่งเป็นอย่างดี  ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ
๓.๒   มีความรู้ความสามารถในการเขียน  ทำการสอน หรือบรรยาย ทางด้านวิชาการเป็นภาษาอังกฤษในวิชาต่าง ๆ ที่ระบุไว้ในหลักสูตรวิชาได้เป็นอย่างดี
๓.๓  มีความรู้ความเข้าใจในแผนงาน และนโยบายที่กำหนดไว้ของสถาบันการบินพลเรือน
๓.๔  มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ผลิตสื่อการเรียนการสอนและประกอบการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี
 
๔. ผู้สมัครจะต้องมีหนังสือรับรองผลการสอบ TOEIC  หรือ   TOEFL  ไม่ต่ำกว่า ๕๕๐ คะแนนซึ่งระยะเวลารับรองไม่เกิน ๒  ปี
 
๕. กำหนดวัน  เวลา  และสถานที่รับสมัครสอบ
          ผู้ประสงค์จะสมัครให้ขอและยื่นใบสมัครได้ ที่สำนักงานทรัพยากรบุคคล  สถาบันการบินพลเรือน เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร   โทร ๐ ๒๒๗๒ ๕๒๘๗ หรือ                           ๐ ๒๒๗๒ ๕๗๔๑ – ๔ ต่อ ๒๓๑  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึง วันที่  ๒๕  มิถุนายน ๒๕๕๕  ในวันทำการระหว่างเวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  หรือ ดูรายละเอียดได้ที่   www.catc.or.th
 
๖. เอกสารและหลักฐานประกอบการรับสมัคร  ผู้สมัครจะต้องยื่นเอกสารและหลักฐาน   ดังนี้
๕.๑   สำเนาหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา   พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
๕.๒   สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  หรือบัตรประจำตัวของหน่วยงานของรัฐ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
๕.๓   สำเนาทะเบียนบ้าน  พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
๕.๔   สำเนาหลักฐานการผ่านการเกณฑ์ทหาร  พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
๕.๕   รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ ถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖  เดือน  ขนาด   ๓ x ๔  ซ.ม.   จำนวน  ๑  รูป
๔.๖   หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงาน (ถ้ามี)
๕.๗   หลักฐานอื่น ๆ เช่น  ใบเปลี่ยนชื่อตัว  ชื่อสกุล  ใบสำคัญการสมรส  เป็นต้น
 
๗. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ
ราย ชื่อผู้มีสิทธิสอบและกำหนดการสอบ  จะประกาศให้ทราบก่อนวันสอบไม่น้อยกว่า ๕  วัน   ที่สถาบันการบินพลเรือน   หรือดูรายละเอียดได้ที่   www.catc.or.th