สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

TH/EN
feature_post

ประกาศสถาบันการบินพลเรือน
เรื่อง ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
…………………………………

 

     ตามที่สถาบันการบินพลเรือน ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตามประกาศรับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2555 และครบกำหนดการรับสมัครในวันที่ 10 มกราคม 2556 ไปแล้วนั้น
     โดยปรากฏว่า ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (เลขานุการ) สังกัด สำนักผู้ว่าการ ต้องการ 1 อัตรา อัตราค่าจ้างไม่ต่ำกว่าเดือนละ 8,530 บาท (รวมค่าครองชีพชั่วคราวแล้วมีรายได้เดือนละ 15,000 บาท) มีผู้ยื่นใบสมัคร 2 ราย
     ดังนั้น เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจและประสงค์จะยื่นใบสมัครในตำแหน่งดังกล่าว
รวมทั้งเพื่อให้ได้จำนวนผู้สมัครเพียงพอต่อการคัดเลือก สถาบันการบินพลเรือนจึงขยายเวลาการประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งดังกล่าวตามประกาศ ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2555 ออกไปอีก โดยผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

1. คุณสมบัติของผู้สมัคร
     ต้องมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตามที่กำหนดไว้ตามรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งที่รับสมัครท้ายประกาศรับสมัครนี้ครบถ้วนอยู่ก่อน หรือในวันปิดรับสมัคร

2. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
     ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางบริหารธุรกิจ, อักษรศาสตร์, ศิลปศาสตร์ หรือทางอื่นที่ สถาบันการบินพลเรือน กำหนดให้ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ และมีความสามารถพิมพ์สัมผัสทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษได้ในอัตราความเร็ว 35 คำ/นาที

3. สมรรถนะทางร่างกายที่เป็นเงื่อนไขหรือข้อกำหนดพิเศษสำหรับผู้ดำรงตำแหน่ง (ถ้ามี)
     มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์

4. ความสามารถพิเศษที่ต้องใช้ในการปฏิบัติหน้าที่
     4.1 มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบอย่างเหมาะสม
     4.2 มีความรู้ ความเข้าใจในกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของ สถาบันการบินพลเรือน และกฎระเบียบข้อบังคับอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่
     4.3 สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้
     4.4 มีความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศได้เป็นอย่างดี

5. กำหนดวัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบ
     ผู้ประสงค์จะสมัครให้ขอและยื่นใบสมัครได้ ที่สำนักงานทรัพยากรบุคคล สถาบันการบินพลเรือน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โทร 0 2272 5287 หรือ 0 2272 5741 – 4 ต่อ 231 ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 1 กรกฎาคม 2556 ในวันทำการระหว่างเวลา 08.00 – 16.00 น. หรือดูรายละเอียดได้ที่ www.catc.or.th พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

6. เอกสารและหลักฐานประกอบการรับสมัคร
     ผู้สมัครจะต้องยื่นเอกสารและหลักฐาน ดังนี้
     6.1 สำเนาหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
     6.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวของหน่วยงานของรัฐ
     6.3 สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
     6.4 สำเนาหลักฐานการผ่านการเกณฑ์ทหาร พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
     6.5 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 3 X 4 ซ.ม. จำนวน 1 รูป
     6.6 หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงาน
     6.7 หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ใบสำคัญการสมรส เป็นต้น

7. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
     รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและกำหนดการสอบ จะประกาศให้ทราบก่อนวันสอบไม่น้อยกว่า 5 วัน ที่สถาบันการบินพลเรือน หรือดูรายละเอียดได้ที่ www.catc.or.th

บทความที่เกี่ยวข้อง