สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

ประกาศสถาบันการบินพลเรือน
เรื่อง ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน
…………………………………

     ตามที่สถาบันการบินพลเรือน ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานตามประกาศรับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2555 และครบกำหนดการรับสมัครในวันที่ 10 มกราคม 2556 ไปแล้วนั้น
     โดยปรากฏว่า ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครดังต่อไปนี้
     1. ครูวิชาภาคพื้น สังกัดแผนกวิชาช่างอากาศยาน กองวิชาอากาศยานและเครื่องยนต์ ต้องการ 3 อัตรา มีผู้ยื่นใบสมัคร 1 ราย
     2. ครูวิชาภาคพื้น สังกัดแผนกวิชาเครื่องวัดประกอบการบิน กองวิชาอากาศยานและเครื่องยนต์ ต้องการ 2 อัตรา ไม่มีผู้ยื่นใบสมัคร
     3. ช่างอากาศยาน 1 สังกัดแผนกวิชาช่างอากาศยาน กองวิชาอากาศยานและเครื่องยนต์ ต้องการ 1 อัตรา มีผู้ยื่นใบสมัคร 2 ราย
     4. พนักงานพัสดุเครื่องบิน สังกัดแผนกวิชาช่างอากาศยาน กองวิชาอากาศยานและเครื่องยนต์ ต้องการ 1 อัตรา ไม่มีผู้ยื่นใบสมัคร
     5. นายทะเบียน 1 สังกัดแผนกทะเบียนและวัดผล สำนักวิชาการ ต้องการ 1 อัตรา มีผู้ยื่นใบสมัคร 6 ราย
     ดังนั้น เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจและประสงค์จะยื่นใบสมัครในตำแหน่งดังกล่าว รวมทั้งเพื่อให้ได้จำนวนผู้สมัครเพียงพอต่อการคัดเลือก สถาบันการบินพลเรือนจึงขยายเวลาการประกาศรับสมัครพนักงานตำแหน่งดังกล่าวตามประกาศ ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2555 ออกไปอีก
โดยผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

1. คุณสมบัติของผู้สมัคร
     1.1 ต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตาม ข้อ 6 แห่งข้อบังคับสถาบันการบินพลเรือน ว่าด้วยการบรรจุ การแต่งตั้ง การออกจากตำแหน่ง วินัย และการลงโทษ ของพนักงาน พ.ศ.2537 และตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
     1.2 ต้องมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตามที่กำหนดไว้ตามรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งที่รับสมัครท้ายประกาศรับสมัครนี้ครบถ้วนอยู่ก่อน หรือในวันปิดรับสมัคร
     1.3 ผู้สมัครตำแหน่งครูวิชาภาคพื้น ต้องมีบุคลิกลักษณะและมนุษย์สัมพันธ์เหมาะสมกับการเป็นครูผู้ถ่ายทอดวิชาความรู้ จริยธรรม คุณธรรม และเป็นแบบอย่างอันดีงามให้กับนักศึกษาได้
     1.4 ผู้สมัครในตำแหน่งครูวิชาภาคพื้นต้องมีอายุไม่เกิน 50 ปีบริบูรณ์ ณ วันปิดรับสมัคร

2. กำหนดวัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบ
     ผู้ประสงค์จะสมัครให้ขอและยื่นใบสมัครได้ ที่สำนักงานทรัพยากรบุคคล สถาบันการบินพลเรือน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โทร 0 2272 5287 หรือ 0 2272 5741 – 4 ต่อ 231 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึง วันที่ 1 กรกฎาคม 2556 ในวันทำการระหว่างเวลา 08.00 – 16.00 น. หรือ ดูรายละเอียดได้ที่ www.wordpressthai.org

3. เอกสารและหลักฐานประกอบการรับสมัคร
     ผู้สมัครจะต้องยื่นเอกสารและหลักฐาน ดังนี้
     3.1 สำเนาหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
     3.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวของหน่วยงานของรัฐ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
     3.3 สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
     3.4 สำเนาหลักฐานการผ่านการเกณฑ์ทหาร พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
     3.5 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 1 รูป
     3.6 หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงาน (ถ้ามี)
     3.7 หลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ใบสำคัญการสมรส เป็นต้น

4. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบและกำหนดการสอบ จะประกาศให้ทราบก่อนวันสอบไม่น้อยกว่า 5 วัน ที่สถาบันการบินพลเรือน หรือดูรายละเอียดได้ที่ www.wordpressthai.org

 

 


 

รายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งที่รับสมัคร
ตามประกาศรับสมัคร ลงวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕6
สังกัด กองวิชาอากาศยานและเครื่องยนต์
ตำแหน่ง ครูวิชาภาคพื้น แผนก วิชาช่างอากาศยาน จำนวน 3 อัตรา
อัตราค่าจ้างไม่ต่ำกว่าเดือนละ 27,200 บาท

1. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

   1.1 ได้รับคุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาโทในสาขาวิชาด้านอากาศยาน เครื่องกล หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องด้านอากาศยาน และมีประสบการณ์การทำงานด้านอากาศยาน หรือด้านวิศวกรรมที่เกี่ยวข้อง หรือ ด้านการสอนในระดับไม่ต่ำกว่า ปวส. มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ
   1.2 ได้รับคุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาด้านอากาศยาน เครื่องกล หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องด้านอากาศยาน และมีประสบการณ์การทำงานด้านอากาศยาน หรือด้านวิศวกรรมที่เกี่ยวข้อง หรือ ด้านการสอนในระดับไม่ต่ำกว่า ปวส. มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
   1.3 ได้รับคุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาอากาศยาน เครื่องกล หรือสาขาอื่น ที่เกี่ยวข้องด้านอากาศยาน และได้รับประกาศนียบัตรช่างซ่อมบำรุงรักษาอากาศยาน (Aircraft Maintenance) สาขาโครงสร้างอากาศยานและเครื่องยนต์ (Airframe & PowerPlant) หรือ สาขาช่างซ่อมบำรุงรักษาเครื่อง-เฮลิคอปเตอร์ (Helicopter Maintenance) และมีประสบการณ์การทำงานด้านอากาศยาน หรือ ด้านวิศวกรรม ที่เกี่ยวข้อง หรือด้านการสอนในระดับไม่ต่ำกว่า ปวส. มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ
   1.4 ได้รับประกาศนียบัตรช่างซ่อมบำรุงรักษาอากาศยาน (Aircraft Maintenance) สาขาโครงสร้างอากาศยานและเครื่องยนต์ (Airframe & PowerPlant) หรือ สาขาช่างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องเฮลิคอปเตอร์ (Helicopter Maintenance) และมีประสบการณ์การทำงานด้านช่างอากาศยาน หรือด้านการสอนในระดับ ไม่ต่ำกว่า ปวส. มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี

หมายเหตุ กรณีจบการศึกษาจากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ วุฒิการศึกษาจะต้องได้รับการรับรองจากคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) เทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่าที่กำหนดข้างต้น

2. ความสามารถพิเศษที่ต้องใช้ในการปฏิบัติหน้าที่
   2.1 มีความรู้ความสามารถในคุณสมบัติของตำแหน่งเป็นอย่างดี ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ
   2.2 มีความรู้ความสามารถในการเขียน ทำการสอน หรือบรรยาย ทางด้านวิชาการเป็นภาษาอังกฤษ ในวิชาต่าง ๆ ที่ระบุไว้ในหลักสูตรวิชาได้เป็นอย่างดี
   2.3 มีความรู้ความเข้าใจในแผนงาน และนโยบายที่กำหนดไว้ของสถาบันการบินพลเรือน
   2.4 มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ผลิตสื่อการเรียนการสอนและประกอบการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี

3. ผู้สมัครต้องได้รับหนังสือรับรองผลการสอบ TOEIC หรือ TOEFL ไม่ต่ำกว่า 5๕๐ คะแนน โดยมีระยะเวลาที่รับรองไม่เกิน 2 ปี

 

………………………………………………………………….

 

2. ตำแหน่ง ครูวิชาภาคพื้น แผนก วิชาช่างเครื่องวัดประกอบการบิน จำนวน 2 อัตรา
อัตราค่าจ้างไม่ต่ำกว่าเดือนละ 27,200 บาท

 

1. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
   1.1 ได้รับคุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาโททางวิศวกรรมศาสตร์ หรือครุศาสตร์อุตสาหกรรม หรือวิทยาศาสตร์ หรือบริหาร หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง และต้องสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้องกับอากาศยาน หรือไฟฟ้า หรืออิเล็กทรอนิกส์ หรือโทรคมนาคม หรือเครื่องกล หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง และมีประสบการณ์ในการทำงาน หรือประสบการณ์ด้านการสอนด้านนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ
   1.2 ได้รับคุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีทางวิศวกรรมศาสตร์ หรือครุศาสตร์อุตสาหกรรม หรือวิทยาศาสตร์ ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับอากาศยาน หรือไฟฟ้า หรืออิเล็กทรอนิกส์ หรือโทรคมนาคม หรือเครื่องกล หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง และมีประสบการณ์ในการทำงาน หรือเคยทำการสอนทางด้านนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
   1.3 ได้รับคุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีทางวิศวกรรมศาสตร์ หรือครุศาสตร์อุตสาหกรรม หรือวิทยาศาสตร์ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับอากาศยาน หรือไฟฟ้า หรืออิเล็กทรอนิกส์ หรือโทรคมนาคม หรือเครื่องกล หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง และมีประกาศนียบัตรในสาขาช่างเครื่องวัดประกอบการบิน (Aircraft Instrument) หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ในการทำงาน หรือเคยทำการสอนทางด้านนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ
   1.4 ได้รับคุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี (เกียรตินิยม) ทางวิศวกรรมศาสตร์ หรือครุศาสตร์-อุตสาหกรรม หรือวิทยาศาสตร์ ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับอากาศยาน หรือไฟฟ้า หรืออิเล็กทรอนิกส์ หรือโทรคมนาคม หรือเครื่องกล หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง และหากมีประสบการณ์การทำงานตรงกับตำแหน่งหรือตรงกับงานที่ต้องทำการสอน หรือมีประสบการณ์การสอนในสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง จะได้รับพิจารณาเป็นกรณีพิเศษหรือ
   1.5 ได้รับประกาศนียบัตรในสาขาวิชาช่างเครื่องวัดประกอบการบิน (Aircraft Instrument) หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ในการทำงาน หรือเคยทำการสอนทางด้านนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี และหากมีประสบการณ์การทำงานตรงกับตำแหน่งหรือตรงกับงานที่ต้องทำการสอน หรือมีประสบการณ์การสอนในสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง จะได้รับพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

หมายเหตุ กรณีจบการศึกษาจากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ วุฒิการศึกษาจะต้องได้รับการรับรองจากคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) เทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่าที่กำหนดข้างต้น

2. ความสามารถพิเศษที่ต้องใช้ในการปฏิบัติหน้าที่
   2.1 มีความรู้ความสามารถในคุณสมบัติของตำแหน่งเป็นอย่างดี ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ
   2.2 มีความรู้ความสามารถในการเขียน ทำการสอน หรือบรรยาย ทางด้านวิชาการเป็นภาษาอังกฤษ ในวิชาต่าง ๆ ที่ระบุไว้ในหลักสูตรวิชาได้เป็นอย่างดี
   2.3 มีความรู้ความเข้าใจในแผนงาน และนโยบายที่กำหนดไว้ของสถาบันการบินพลเรือน
   2.4 มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ผลิตสื่อการเรียนการสอนและประกอบการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี

3. ผู้สมัครต้องได้รับหนังสือรับรองผลการสอบ TOEIC หรือ TOEFL ไม่ต่ำกว่า 550 คะแนน โดยมีระยะเวลาที่รับรองไม่เกิน 2 ปี

 

 

………………………………………………………………….

 

3. ตำแหน่งช่างอากาศยาน 1
สังกัดกองวิชาอากาศยานและเครื่องยนต์ อัตราค่าจ้างไม่ต่ำกว่าเดือนละ 10,740 บาท
(รวมค่าครองชีพชั่วคราวแล้ว มีรายได้เดือนละ 12,240 บาท) จำนวน 1 อัตรา

1. คุณสมบัติทั่วไป
     เพศชาย อายุไม่เกิน 50 ปี

2. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
     2.1 ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)สาขาวิชาเครื่องกล และมีประสบการณ์ในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องยนต์มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือมีประสบการณ์การทำงานด้านงานซ่อมบำรุงรักษาอากาศยานมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ
     2.2 ได้รับประกาศนียบัตร หลักสูตรวิชาบำรุงรักษาอากาศยาน เครื่องบินหรือเฮลิคอปเตอร์ จาก สถาบันการบินพลเรือน
     2.3 หากมีใบอนุญาตนายช่างภาคพื้นดิน ประเภท 2 ออกโดยกรมการบินพลเรือน จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

3. ความสามารถพิเศษที่ต้องใช้ในการปฏิบัติหน้าที่
     สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี

 

………………………………………………………………….

 

4. ตำแหน่งพนักงานพัสดุเครื่องบิน
สังกัดกองวิชาอากาศยานและเครื่องยนต์
อัตราค่าจ้างไม่ต่ำกว่าเดือนละ 6,450 บาท
(รวมค่าครองชีพชั่วคราวแล้ว มีรายได้เดือนละ 9,000 บาท) จำนวน 1 อัตรา

1. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
     1.1 ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางสาขาช่างยนต์ หรือทางอื่นที่ สบพ. กำหนดให้ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งนี้ได้

2. ความสามารถพิเศษที่ต้องใช้ในการปฏิบัติหน้าที่
     2.1 มีความรู้ ความเข้าใจในนโยบาย แผนงาน และระเบียบข้อบังคับของ สบพ. และกฎระเบียบข้อบังคับอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่
     2.2 มีความรู้ ความเข้าใจในลักษณะงาน และวิธีปฏิบัติงานที่รับผิดชอบอย่างเหมาะสม
     2.3 มีความรู้ ความสามารถในการจัดทำแผน ระบบงาน วินิจฉัย สั่งงาน ปกครอง บังคับบัญชา และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่
     2.4 มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน

 

………………………………………………………………….

 

5. ตำแหน่งนายทะเบียน 1
สังกัด แผนกทะเบียนและวัดผล สำนักวิชาการ
อัตราค่าจ้างไม่ต่ำกว่าเดือนละ 8,530 บาท
(รวมค่าครองชีพชั่วคราวแล้ว มีรายได้เดือนละ 15,000 บาท) จำนวน 1 อัตรา

1. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
     ได้รับคุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีทางรัฐศาสตร์ หรือครุศาสตร์ หรืออักษรศาสตร์ หรือศิลปศาสตร์ หรือบริหารธุรกิจ หรือทางอื่นที่สถาบันการบินพลเรือนกำหนดให้เป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งนี้ได้

2. ความสามารถพิเศษที่ต้องใช้ในการปฏิบัติหน้าที่
     2.1 มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ
     2.2 มีความรู้ ความเข้าใจในระเบียบ ข้อบังคับของสถาบันการบินพลเรือน และกฎระเบียบข้อบังคับอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่
     2.3 มีความสามารถในการศึกษา หาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหา และสรุปเหตุผล
     2.4 มีความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศ
     2.5 มีความสามารถในการติดต่อประสานงานและมีมนุษย์สัมพันธ์ดี