สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

ประกาศสถาบันการบินพลเรือน
เรื่อง ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน
…………………………………

           ตามที่สถาบันการบินพลเรือน ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานในตำแหน่งครูการบิน แผนกฝึกบินเฮลิคอปเตอร์ สังกัดกองฝึกบิน ศูนย์ฝึกการบิน อัตราค่าจ้างไม่ต่ำกว่าเดือนละ 30,890 บาท จำนวน 1 อัตรา ตามประกาศ ลงวันที่ 13 มีนาคม 2556 ไปแล้ว นั้นสถาบันฯ มีความประสงค์ขยายเวลาการประกาศรับสมัครออกไปอีกโดยผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

1. คุณสมบัติของผู้สมัคร
    1.1 ต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ 6 แห่งข้อบังคับสถาบันการบินพลเรือน ว่าด้วย การบรรจุ การแต่งตั้ง การออกจากตำแหน่ง วินัย และการลงโทษของพนักงาน พ.ศ. 2537 และมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

    1.2 ต้องมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตามที่กำหนดไว้ตามรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งที่รับสมัครท้ายประกาศรับสมัครนี้ครบถ้วนอยู่ก่อน หรือในวันที่ปิดรับสมัคร

2. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
    2.1 ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ทางวิศวกรรมศาสตร์ หรือด้านอื่นที่สถาบันการบินพลเรือนกำหนดให้เป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งนี้
    2.2 มีใบอนุญาตผู้ประจำหน้าที่นักบินเฮลิคอปเตอร์ (Commercial Helicopter Pilot License)
    2.3 มีคุณวุฒิครูการบิน หรือครูการบินเฮลิคอปเตอร์ (Fight Instructor Rating) หรือปฏิบัติหน้าที่ครูการบินที่ได้รับแต่งตั้งจากหน่วยงานของรัฐ
    2.4 มีชั่วโมงบินกับเครื่องบินรวมไม่ต่ำกว่า 1,500 ชั่วโมง

3. ความสามารถพิเศษที่ต้องใช้ในการปฏิบัติหน้าที่
    สามารถพูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้ดี และสามารถฝึกสอนการบินเป็นภาษา อังกฤษได้

4. กำหนดวัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบ
    ผู้ประสงค์จะสมัครให้ขอและยื่นใบสมัครได้ ที่สำนักงานทรัพยากรบุคคล สถาบันการบินพลเรือน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โทร 0 2272 5287 หรือ0 2272 5741 – 4 ต่อ 231 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึง วันที่ 17 พฤษาคม 2556 ในวันทำการระหว่างเวลา 08.00 – 16.00 น. หรือ ดูรายละเอียดได้ที่ www.wordpressthai.org

5. เอกสารและหลักฐานประกอบการรับสมัคร
    ผู้สมัครจะต้องยื่นเอกสารและหลักฐาน ดังนี้
    5.1 สำเนาหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
    5.2 สำเนาหลักฐานตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งข้อ 2.2 ข้อ 2.3 และข้อ 2.4 พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
    5.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวของหน่วยงานของรัฐ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
    5.4 สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
    5.5 สำเนาหลักฐานการผ่านการเกณฑ์ทหาร พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
    5.6 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ ถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน ขนาด 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 1 รูป
    5.7 หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงาน (ถ้ามี)
    5.8 หลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ใบสำคัญการสมรส เป็นต้น

6. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ
    รายชื่อผู้มีสิทธิสอบและกำหนดการสอบ จะประกาศให้ทราบก่อนวันสอบไม่น้อยกว่า 5 วัน ที่สถาบันการบินพลเรือน หรือดูรายละเอียดได้ที่ www.wordpressthai.org