ตัวอย่างรูปแบบการพิมพ์หนังสือราชการไปยังหน่วยงานภายนอก