สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

ประกาศสถาบันการบินพลเรือน

เรื่อง    รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดการคัดเลือก

                                                ตำแหน่งครูวิชาภาคพื้น สังกัดกองวิชาบริการการบิน

…………………………………..

                        ตามที่สถาบันการบินพลเรือน ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงาน

ในตำแหน่งครูวิชาภาคพื้น  สังกัดกองวิชาบริการการบิน ไปแล้ว นั้น

                        สถาบันการบินพลเรือน ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดการคัดเลือก

ในตำแหน่งครูวิชาภาคพื้น สังกัดกองวิชาบริการการบิน   ดังนี้

                        รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก

                        ลำดับที่                                                                         

                            ๑)  นางพิญ์นรี  แม้นสงวน                       ๒)  นางสาวนพจิรา เจตชยานนท์                                                            ๓)  นางสาวดนยา  พันธุ์ประสิทธิ์                    ๔)  นายภวิศ  สุขารมย์       

กำหนดวัน  เวลา  และสถานที่สอบ

                        วันที่  ๑๕  สิงหาคม  ๒๕๕๕

                        เวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๐.๓๐  น.                        สอบข้อเขียน วิชาเฉพาะตำแหน่ง

ในเนื้อหาวิชาเกี่ยวกับ

๑. Air Traffic Management (Doc๔๔๔ ATM/๕๐๑) 

๒. Rules of the Air (ANNEX ๒)   

๓. Air Traffic  Services (ANNEX ๑๑)

๔. Airodromes (ANNEX ๑๔)

                เวลา  ๑๑.๐๐ น. เป็นต้นไป                         สอบสอนเป็นภาษาอังกฤษ  และสัมภาษณ์ คนละ ๔๕ นาที

ในวิชาใด วิชาหนึ่ง  ดังต่อไปนี้

๑. Air Traffic  Management (Doc๔๔๔ ATM/๕๐๑) 

๒. Rules of the Air (ANNEX ๒)   

๓.  Air Traffic  Services (ANNEX ๑๑)

๔. Airodromes (ANNEX ๑๔)

พร้อมจัดทำแผนการสอน(Lesson  Plan)  และสำเนา จำนวน ๕ ชุด  ส่งให้คณะกรรมการฯ ในวันสอบด้วย

                        สถานที่สอบ         –  สอบข้อเขียน  และสอบสอนพร้อมสัมภาษณ์ ห้อง ๑๒๑ อาคาร  ๑