สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

TH/EN

พลอากาศเอก เผด็จ วงษ์ปิ่นแก้ว

ประธานกรรมการ

ดร.นภดล วณิชวรนันท์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นางสาวพจณี อรรถโรจน์ภิญโญ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

พลอากาศเอก นภาเดช ธูปะเตมีย์

กรรมการ ผู้แทนกองทัพอากาศ

นางสาวกอบกุล โมทนา

กรรมการ ผู้แทนกระทรวงคมนาคม

นายอรรถพร เนื่องอุดม

กรรมการ ผู้แทนกรมท่าอากาศยาน

นายสุทธิพงษ์ คงพูล

กรรมการ ผู้แทนบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด

เรืออากาศเอกชาตรี พงษ์ศักดิ์

กรรมการ ผู้แทน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

นางนัทีวรรณ สีมาเงิน

กรรมการ ผู้แทนกระทรวงการคลัง

นางสาวภัคณัฏฐ์ มากช่วย

กรรมการและเลขานุการ