สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

TH/EN

พลอากาศเอก เผด็จ วงษ์ปิ่นแก้ว

ประธานกรรมการ

ดร.นภดล วณิชวรนันท์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

อยู่ระหว่างการสรรหา

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

พลอากาศเอก สฤษฎ์พงศ์ วัฒนวราวกู ACM

กรรมการ ผู้แทนกองทัพอากาศ

นางจันทิรา บุรุษพัฒน์

กรรมการ ผู้แทนกระทรวงคมนาคม

นายอรรถพร เนื่องอุดม

กรรมการ ผู้แทนกรมท่าอากาศยาน

นายทินกร ชูวงศ์

กรรมการ ผู้แทนบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด

เรืออากาศเอกชาตรี พงษ์ศักดิ์

กรรมการ ผู้แทน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

นาวาอากาศตรี ดร.สมชนก เทียมเทียบรัตน์

กรรมการ ผู้แทน บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) Director

นางนัทีวรรณ สีมาเงิน

กรรมการ ผู้แทนกระทรวงการคลัง

นางสาวภัคณัฏฐ์ มากช่วย

กรรมการและเลขานุการ