คณะกรรมการ สบพ.

 • พลอากาศเอก เผด็จ วงษ์ปิ่นแก้ว

  พลอากาศเอก เผด็จ วงษ์ปิ่นแก้ว

  ประธานกรรมการ
  • ดร.นภดล วณิชวรนันท์

   ดร.นภดล วณิชวรนันท์

   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
   • พลอากาศเอก นภาเดช	ธูปะเตมีย์

    พลอากาศเอก นภาเดช ธูปะเตมีย์

    กรรมการ ผู้แทนกองทัพอากาศ
    • เรืออากาศเอกชาตรี พงษ์ศักดิ์

     เรืออากาศเอกชาตรี พงษ์ศักดิ์

     กรรมการ ผู้แทน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
   • นางสาวกอบกุล โมทนา

    นางสาวกอบกุล โมทนา

    กรรมการ ผู้แทนกระทรวงคมนาคม
  • นางสาวพจณี อรรถโรจน์ภิญโญ

   นางสาวพจณี อรรถโรจน์ภิญโญ

   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
   • นายอรรถพร เนื่องอุดม

    นายอรรถพร เนื่องอุดม

    กรรมการ ผู้แทนกรมท่าอากาศยาน
    • นางนัทีวรรณ สีมาเงิน

     นางนัทีวรรณ สีมาเงิน

     กรรมการ ผู้แทนกระทรวงการคลัง
   • นายสุทธิพงษ์ คงพูล

    นายสุทธิพงษ์ คงพูล

    กรรมการ ผู้แทนบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด
    • นางสาวภัคณัฏฐ์ มากช่วย

     นางสาวภัคณัฏฐ์ มากช่วย

     กรรมการและเลขานุการ
 • เรื่องล่าสุด

 • ความเห็นล่าสุด