สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

TH/EN

 

 

กิจกรรมสานฝันการบิน

 

หลักการและเหตุผล

   สถาบันการบินพลเรือน(สบพ.) รัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงคมนาคม มีภารกิจสำคัญในการผลิตและพัฒนาบุคลากรการบิน ได้รับการยอมรับให้
  เป็นศูนย์ชำนัญพิเศษด้านการบินพลเรือนของประเทศและภูมิภาคตามมาตรฐานสากลที่ ICAO กำหนด สามารถผลิตบุคลากรเข้าทำงานในอุตสาหกรรมการบินมากกว่า 78 ประเทศทั่วโลกมีจำนวนมากกว่า 20,000 คนมานานกว่า 50 ปี และเป็นกิจกรรมส่งเสริมการรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR) ที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และประชาชนทั่วไป
   ในฐานะที่เป็นสถาบันการศึกษาที่ผลิตบุคลากรเฉพาะทางด้านการบินที่เน้นการสร้างบุคลากรการบินที่มีคุณภาพและมาตรฐาน อาทิเช่น นักบิน
  เจ้าหน้าที่ควบคุมการจราจรทางอากาศ ช่างซ่อมอากาศยาน ช่างซ่อมเครื่องสื่อสารการบิน แอร์โฮสเตส เป็นต้น เพื่อป้อนเข้าสู่ตลาดแรงงานในอุตสาหกรรมการบิน จึงถือเป็นการสนองนโยบายของกระทรวงคมนาคมในการมุ่งเน้นในเรื่องความปลอดภัยในการขนส่งและการเดินทาง เพราะเมื่อบุคลากรการบินที่รับผิดชอบการดูแลการขนส่งทางอากาศเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถแล้ว ก็จะเกิดความปลอดภัยในการเดินทางและการขนส่งทางอากาศอย่างแน่นอน นอกจากนั้น อาชีพดังกล่าวล้วนเป็นอาชีพในฝันของเยาวชน รวมถึงผู้สนใจที่ประสงค์จะเข้ามาประกอบอาชีพในอุตสาหกรรมการบิน แต่หลายคนมองว่าการบินเป็นเรื่องไกลตัว มีค่าใช้จ่ายสูง เป็นเรื่องของคนมีฐานะดีมีรายได้สูงเท่านั้นถึงจะเข้ามาสัมผัสได้ กิจกรรมสานฝันการบิน จึงเป็นกิจกรรมที่แสดงให้เห็นว่าการบินไม่ใช่เรื่องไกลตัว ใคร ๆก็บินได้
  สบพ.จึงได้จัด “ กิจกรรมสานฝันการบิน” ขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้แก่เยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากทั่วประเทศ ที่มีความสนใจและมี
  ความใฝ่ฝันที่จะเป็นนักบิน และได้มีโอกาสในการได้เรียนรู้การขับเครื่องบินร่วมกับครูและศิษย์การบิน และได้ฝึกบินกับเครื่องฝึกบินจำลอง ณ ศูนย์ฝึกการบิน สถาบันการบินพลเรือน สนามบินบ่อฝ้าย จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น และจากการดำเนินการในปีที่ผ่านมา มีผลการดำเนินงานเป็นที่น่าพอใจ มีเยาวชนสมัครเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก และได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงสื่อมวลชนช่วยกันเผยแพร่ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ จึงเห็นว่าเป็นหนึ่งผลงานชิ้นโบว์แดงของ สบพ.และ วิชาการ.คอม ที่สามารถส่งเสริมและให้การสนับสนุนทางด้านการศึกษา เปิดโอกาสให้เยาวชนจากทั่วประเทศได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น
   
 

วัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม

    1. เพื่อให้เยาวชน และผู้ที่สนใจด้านการบินได้มีโอกาสเรียนรู้ ทักษะทางด้านการบิน อย่างถูกต้อง และเห็นความสำคัญของการบิน
2. เพื่อสร้างความเข้าใจและความรับรู้ที่ถูกต้องถึงการพัฒนาและความสะดวกในกิจการการบินทั้งในประเทศและต่างประเทศ
3. เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมด้านการบิน และการท่องเที่ยวภายในประเทศ
4. เพื่อประชาสัมพันธ์การตลาด สถาบันการบินพลเรือนให้เป็นที่รับรู้ของคนทั่วไป ว่าเป็นองค์กรที่มีประสบการณ์ด้านการบินที่ยาวนาน และเปิด
    โอกาสให้ผู้ที่สนใจทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรมด้านการบินได้
     
    กิจกรรมสานฝันการบิน ครั้งที่ 11
    กิจกรรมสานฝันการบิน ครั้งที่ 10
    กิจกรรมสานฝันการบิน ครั้งที่ 9
    กิจกรรมสานฝันการบิน ครั้งที่ 8
    กิจกรรมสานฝันการบิน ครั้งที่ 7
    กิจกรรมสานฝันการบิน ครั้งที่ 6
    กิจกรรมสานฝันการบิน ครั้งที่ 5
    กิจกรรมสานฝันการบิน ครั้งที่ 4
    กิจกรรมสานฝันการบิน ครั้งที่ 3
    สถาบันการบินพลเรือน ร่วมกับ บริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน) และ วิชาการดอทคอมจัดกิจกรรม
      “ค่ายสานฝันการบิน ครั้งที่2”
    โครงการสานฝันการบิน กิจกรรม “พาน้องท่องฟ้า I believe I can fly”
    สถาบันการบินพลเรือนจัดกิจกรรมสานฝันการบินให้กับโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย