สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

TH/EN

 ด้วยแผนกงบประมาณ ได้มีการจัดอบรมให้แก่พนักงานเกี่ยวกับขั้นตอนและวิธีการเกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณนั้น ทั้งนี้แผนกงบประมาณจึงได้จัดทำกรณีศึกษาเพื่อเป็นตัวอย่างประกอบขั้นตอนในการจัดทำงบประมาณ