สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

วิชาเอกการจัดการจราจรทางอากาศ (ATM)

ศึกษาด้านการบริหารจัดการจราจรทางอากาศ และสามารถที่จะปฏิบัติงานเป็นผู้ควบคุมจราจรทางอากาศได้ โดยมีคุณสมบัติครบถ้วนตามระบบการประเมินผลของมาตราฐานสากลที่กำหนด รู้จักใช้เทคโนโลยีการบริหารจัดการ และเทคนิคในการปฏิบัติงาน เพื่อความปลอดภัยในการเดินอากาศ

ระยะเวลาการเรียน

4 ปี (12 ภาคการศึกษา)

สำเร็จการศึกษา

 • ได้รับปริญญาการจัดการบัณฑิต (กจ.บ.)
 • ได้รับประกาศนียบัตรจากสถาบันการบินพลเรือน ซึ่งรับรองโดยรัฐบาลไทย และองค์การการบินพลเรียนระหว่างประเทศ

ภาคทฤษฏี หน่วยกิตละ 1,500 บาท ภาคปฏิบัติ หน่วยกิตละ 2,500 บาท

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 354,400  บาท

รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตรการจัดการบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการบิน วิชาเอกการจัดการจราจรทางอากาศ (ATM)
กรุณาใส่ชื่อหลักคณะ Ground Training Programme
กรุณาใส่ชื่อสาขาวิชา Please input branch name
แผนการศึกษา ดาวน์โหลด
ข้อมูลรายวิชา ดาวน์โหลด
คุณสมบัติ

รอบ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

 • กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า ทุกแผนการเรียน
 • GPAX รวม 4 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.75

รอบ 2 โควตา (Quota)

ประเภทที่ 1

 • กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า ทุกแผนการเรียน
 • GPAX รวม 4 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.75
 • GPA กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 2.25  ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 2.50

ประเภทที่ 2

 • กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า ทุกแผนการเรียน
 • GPAX รวม 4 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.50
 • ผู้สมัครต้องเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฏหมาย และได้รับการพิจารณาคัดเลือกจากหน่วยงาน เครือข่ายพันธมิตรตามที่สถาบันการบินพลเรือนกำหนด

รอบ 3 รับตรง

 • สำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า ทุกแผนการเรียน

อ่านเพิ่มเติม รายละเอียดการสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรวิชาภาคพื้น ในสถาบันการบินพลเรือน ประจำปีการศึกษา 2564