สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

TH/EN

วิชาเอกการจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ (ACM)

ศึกษาด้านการบริหารจัดการ และทักษะการปฏิบัติงานขนส่งสินค้าทางอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นระบบ และตามมาตรฐานสากลกำหนด เพื่อรับรองความต้องการของอุตสาหกรรมการขนส่งสินค้าทางอากาศทั้งภายในประเทศ และภูมิภาคที่ขยายตัวอย่างรวดเร็ว และต่อเนื่อง

คุณสมบัติของผู้สมัคร 

รอบ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

 • กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า ทุกแผนการเรียน
 • GPAX รวม 4 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.75

รอบ 2 โควตา (Quota)

ประเภทที่ 1

 • กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า ทุกแผนการเรียน
 • GPAX รวม 4 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.75
 • GPA กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 2.25  ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 2.50

ประเภทที่ 2

 • กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า ทุกแผนการเรียน
 • GPAX รวม 4 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.50
 • ผู้สมัครต้องเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฏหมาย และได้รับการพิจารณาคัดเลือกจากหน่วยงาน เครือข่ายพันธมิตรตามที่สถาบันการบินพลเรือนกำหนด

รอบ 3 รับตรง

 • สำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า ทุกแผนการเรียน

 

อ่านเพิ่มเติม รายละเอียดการสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรวิชาภาคพื้น ในสถาบันการบินพลเรือน ประจำปีการศึกษา 2564 

 

ระยะเวลาการเรียน

4 ปี (12 ภาคการศึกษา)

 

สำเร็จการศึกษา

 • ได้รับปริญญาการจัดการบัณฑิต (กจ.บ.)
 • ได้รับประกาศนียบัตรจากสถาบันการบินพลเรือน ซึ่งรับรองโดยรัฐบาลไทย และองค์การการบินพลเรียนระหว่างประเทศ

 

ค่าเล่าเรียน

ภาคทฤษฏี หน่วยกิตละ  1,500  บาท

ภาคปฏิบัติ หน่วยกิตละ  2,500  บาท

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร   331,400  บาท

รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตรการจัดการบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการบิน วิชาเอกการจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ (ACM)
กรุณาใส่ชื่อหลักคณะ Ground Training Programme
กรุณาใส่ชื่อสาขาวิชา Please input branch name
แผนการศึกษา ดาวน์โหลด
ข้อมูลรายวิชา ดาวน์โหลด
ทุนการศึกษาที่สามารถขอได้ กยศ.
คุณสมบัติ ม.6 หรือเทียบเท่า, ปวช., ปวส. (เทียบโอนได้)