สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

TH/EN

วิชาเอกการจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ (ACM-T) (แผนการเรียนเทียบโอน)

ศึกษาด้านการบริหารจัดการ และทักษะการปฏิบัติงานขนส่งสินค้าทางอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นระบบ และตามมาตรฐานสากลกำหนด เพื่อรับรองความต้องการของอุตสาหกรรมการขนส่งสินค้าทางอากาศทั้งภายในประเทศ และภูมิภาคที่ขยายตัวอย่างรวดเร็ว และต่อเนื่อง

ศึกษาด้านการบริหารจัดการ และทักษะการปฏิบัติงานขนส่งสินค้าทางอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นระบบ และตามมาตรฐานสากลกำหนด เพื่อรับรองความต้องการของอุตสาหกรรมการขนส่งสินค้าทางอากาศทั้งภายในประเทศ และภูมิภาคที่ขยายตัวอย่างรวดเร็ว และต่อเนื่อง

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร 

รอบ 3 รับตรง

  • สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. หรืออนุปริญญา หรือเทียบเท่าทุกสาขา หรือจบจากสถาบันการบินพลเรือน หลักสูตร ATC/ CO/ AM/ AMEL/ AI/ CM/ AT-AE/ AT-AI
  • เป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และไม่เป็นโรคตาบอดสี

 

อ่านเพิ่มเติม รายละเอียดการสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรวิชาภาคพื้น ในสถาบันการบินพลเรือน ประจำปีการศึกษา 2564 

 

ระยะเวลาการเรียน

2 ปี (6 ภาคการศึกษา)

 

สำเร็จการศึกษา

  • ได้รับปริญญาการจัดการบัณฑิต (กจ.บ.)
  • ได้รับประกาศนียบัตรจากสถาบันการบินพลเรือน ซึ่งรับรองโดยรัฐบาลไทย และองค์การการบินพลเรียนระหว่างประเทศ

ภาคทฤษฏี หน่วยกิตละ 1,500 บาท ภาคปฏิบัติ หน่วยกิตละ 2,500 บาท

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 259,900 บาท

รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตรการจัดการบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการบิน วิชาเอกการจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ (ACM-T) (แผนการเรียนเทียบโอน)
กรุณาใส่ชื่อหลักคณะ Ground Training Programme
กรุณาใส่ชื่อสาขาวิชา สาขาทดสอบ
แผนการศึกษา ดาวน์โหลด
ข้อมูลรายวิชา ดาวน์โหลด
คุณสมบัติ ม.6 หรือเทียบเท่า, ปวช., ปวส. (เทียบโอนได้)