5 สิงหา สถาปนากรมเจ้าท่า 160 ปี โดยมี ดร.อธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธี

5 สิงหา สถาปนากรมเจ้าท่า 160 ปี

 

     กรมเจ้าท่า
จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมเจ้าท่า ครบรอบ
160 ปี
เพื่อเป็นการรำลึกถึง พระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ที่ทรงวางรากฐานการคมนาคมทางน้ำที่มั่นคง ในวันจันทร์ที่
5
สิงหาคม
2562 ณ กรมเจ้าท่า ถนนโยธา แขวงตลาดน้อย
เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ โดยมี ดร.อธิรัฐ รัตนเศรษฐ
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธี

     ประเทศไทยมีการคมนาคมขนส่งและการค้าขายทางน้ำมาตั้งแต่สมัยสุโขทัย
เรื่อยมาจนถึงสมัยกรุงศรีอยุธยา เริ่มมีหน่วยงานที่เรียกว่า “กรมท่า”
เข้ามามีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบการค้าขายกับต่างประเทศ
และในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
มีความเจริญรุ่งเรืองเรื่อยมาจนกระทั่งได้ปรับเปลี่ยนมาเป็น “เจ้าท่า”
ทำหน้าที่ดูแลการค้าขาย และการคมนาคมขนส่งทางน้ำมาเป็นลำดับ
ครั้นก้าวเข้าสู่สมัยกรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานี
การค้าและการเดินเรือเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาก กรมท่าจึงต้องแบ่งงานออกเป็น ๓ ฝ่าย
คือ กรมท่ากลาง ดูแลติดต่อการค้ากับชาวยุโรป กรมท่าซ้าย ดูแลติดต่อกับ ชาวจีน
กรมท่าขวา ดูแลติดต่อการค้ากับชาวอินเดีย และในปีพุทธศักราช ๒๔๐๒
รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงตราพระราชบัญญัติว่าด้วยเรือใหม่
10 มาตรา เรือเล็ก 7
มาตรา แพ โพงพาง และของลอยน้ำ
3 มาตรา ทางบก 4
มาตรา รวม
24 มาตรา หรือ “กฎหมายท้องน้ำ”
และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ทำสัญญาจ้างกัปตัน จอห์น บุช (
John bush) ชาวอังกฤษ
มาเป็นผู้ริเริ่มงานฝ่ายเจ้าท่า มีการลงนามในสัญญาระหว่างไทยกับอังกฤษ เมื่อวันที่
89 ค่ำ จุลศักราช 1221
ปีมะแม เอกศก ตรงกับวันศุกร์ที่
5 สิงหาคม พ.ศ. 2402
กรมเจ้าท่าจึงถือเอาวันที่
5 สิงหาคมของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสถาปนากรมเจ้าท่า

      นายสมศักดิ์ ห่มม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า
เปิดเผยว่า “นับจากอดีตจนถึงปัจจุบัน กรมเจ้าท่า มีประวัติศาสตร์ยาวนานถึง
160 ปี
ได้รับการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยงานการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของกรมเจ้าท่าให้มี
ประสิทธิภาพ มีความพร้อมในการปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ โดยในปีพ.ศ.
2562
นี้ กรมเจ้าท่าได้มีการปรับบทบาทการบริหารงานให้เป็นเชิงรุกมากขึ้น มุ่งยกระดับการ
ให้บริการที่ดีตอบสนองความต้องการของประชาชนและประเทศชาติ
เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว ทั่วถึง และปลอดภัยในการขนส่งทางน้ำ
และพาณิชยนาวี ซึ่งเป็นปัจจัยสนับสนุนและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ”

      ทั้งนี้
เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกาลังใจให้กับบุคลากร เจ้าหน้าที่ของ กรมเจ้าท่า
จึงได้มีการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณรางวัลคนต้นแบบ หน่วยงานต้นแบบ กรมเจ้าท่า
และมอบทุนส่งเสริมการศึกษาให้แก่บุตรสมาชิกสวัสดิการกรมเจ้าท่า ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.
2562 เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนให้บุคลากร
กรมเจ้าท่า มีพลังร่วมกันพัฒนากรมเจ้าท่า ให้ก้าวไป ก้าวไกล อย่างมั่นคง ยั่งยืน
เพื่อประชาชนและประเทศชาติต่อไป

วันที่:07 สิงหาคม 2562

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

ภาพกิจกรรม

แบบประเมินความพึงพอใจ