ปี 2555

 
7 พ.ย. 55 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารที่ทำการกรมเจ้าท่า ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
2 ต.ค. 55 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงสิ่งก่อสร้างภายในกรมเจ้าท่า ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
25 ก.ย. 55 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมทำเรือยนต์เจ้าท่า 1301 จำนวน 50 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
25 ก.ย. 55 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเรือท้องแบนไฟเบอร์กลาส จำนวน 10 ลำ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
14 ก.ย. 55 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำภายในประเทศ
แม่น้ำป่าสักบริเวณพุเตย ตำบลพุเตย อำเภอวิเชียรบุรี ถึงบ้านหนองโปร่ง ตำบล บ่อรัง อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
12 ก.ย. 55 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำภายในประเทศ
แม่น้ำมูล ตำบลทุ่งกุลา อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
7 ก.ย. 55 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องหยั่งน้ำหาความลึกชนิดมี 2 ความถี่ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
3 ก.ย. 55 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพังแม่น้ำยม บริเวณสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 1 สาขาแพร่ จังหวัดแพร่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
17.ส.ค.55 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมทำเรือชลธารานุรักษ์ จำนวน 31 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
14 ส.ค.55 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำภายในประเทศ แม่น้ำปาว บ้านธนบุรี ตำบลโพนงาม อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ถึงบ้านคุยค้อ ตำบลดินดำ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
6 ส.ค.55 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างสำรวจหยั่งน้ำ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
30 ก.ค. 55 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำภายในประเทศ แม่น้ำชี บ้านบึงโดน ต.ดินดำ อ.จังหาร ถึงบ้านคุยค้อ ต.ดินดำ อ.จังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด
18 ก.ค. 55 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องหาค่าพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม (GNSS) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
9 ก.ค. 55 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างเสริมระดับเขื่อนป้องกันการกัดเซาะที่แม่น้ำท่าจีน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ระยะที่ 2 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
6 ก.ค. 55 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำภายในประเทศร่องน้ำลำพะเนียง บ้านทานตะวัน ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง ถึงบ้านโคกกลาง ตำบลป่าไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์
6 ก.ค. 55 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำภายในประเทศ แม่น้ำพอง บ้านปากเปือย ตำบลบึงเนียม อำเภอเมือง ถึงบ้านหนองเต่า ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์
6 ก.ค. 55 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำภายในประเทศ แม่น้ำวัง อำเภอแม่พริก ถึงอำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์
6 ก.ค. 55 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพังแม่น้ำน่าน หมู่ที่ 2 ตำบลท่าวังผา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
5 ก.ค. 55 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 8 ขอนแก่น และอาคารอยู่อาศัยรวม 24 หน่วย พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
5 ก.ค. 55 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อตามโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการส่งวิทยุกระจายเสียง ระบบ FM. พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ สถานีวิทยุกระจายเสียงกรมเจ้าท่า จังหวัดสมุทรสงคราม ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์
29 มิ.ย. 55

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำภายในประเทศ ชายฝั่งทะเลสาบสงขลา (ตอนสทิงพระ-กระแสสินธุ์) ต.คูขุด อ.สทิงพระ ถึง ต.คลองรี อ.สทิงพระ จ.สงขลา ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์

28 มิ.ย. 55 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำภายในประเทศ แม่น้ำมูล บ้านทางแยกไทรงาม ต.ในเมือง อ.พิมาย ถึงบ้านขามขุม ต.ประสุข อ. ชุมพวง จ.นครราชสีมา
27 มิ.ย 55 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างซ่อมแซมเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง บริเวณเกาะแต้ว จังหวัดสงขลา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
26 มิ.ย 55 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมทำเรือยนต์ตรวจการณ์เจ้าท่า ๒๑๒ เรือยนต์ตรวจการณ์เจ้าท่า ๒๑๔ และเรือยนต์ตรวจการณ์เจ้าท่า ๒๑๘ จำนวน ๓ ลำ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
19 มิ.ย. 55 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาเขื่อนป้องกันการกัดเซาะฝั่งทะเล (จังหวัดนครศรีธรรมราช) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
19 มิ.ย. 55 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 7 (ขอนแก่น) และสิ่งก่อสร้างประกอบ 1 แห่ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
19 มิ.ย. 55 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพัง (ห้วยโสกหิน) หมู่ 2 บ้านด่านใหม่ ตำบลโขงเจียม อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
18 มิ.ย. 55 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมทำเรือยนต์ตรวจการณ์เจ้าท่า ๑๔๗ และเรือยนต์ตรวจการณ์เจ้าท่า ๑๔๙ จำนวน ๒ ลำ
31 พ.ค. 55 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องนำร่องชนิดพกพาจำนวน ๑๐ ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
29 พ.ค. 55 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมทำเรือยนต์ตรวจการณ์เจ้าท่า์ ๒๐๕ และเรือยนต์ตรวจการณ์เจ้าท่า ๒๐๗ จำนวน ๒ ลำ
23 พ.ค 55 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมางานผลิตสื่อโทรทัศน์และหนังสือพิมพ์ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภารกิจด้านต่างๆของกรมเจ้าท่า และมาตรฐานความปลอดภัย ปีงบประมาณ 2555
18 พ.ค 55 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้าง เขื่อนป้องกันตลิ่งพังลำเซบาย บริวเณบ้านเซ
หมู่ที่ 2 วัดท่าวังหลวง ตำบลเชียงเพ็ง อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์
18 พ.ค 55 ประกาศ รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้าง หลักไฟนำ หลักไฟขอบร่อง หลักไฟปลายสันเขื่อนและหลักไฟแสดงที่หมายอันตรายพร้อมอุปกรณ์เครื่องหมายการ เดินเรือ ( โครงการที่ 2 )
18 พ.ค 55 ประกาศ รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้าง หลักไฟขอบร่อง หลักไฟปลายสันเขื่อนและหลักไฟแสดงที่หมายอันตรายพร้อมอุปกรณ์เครื่องหมายการ เดินเรือ ( โครงการที่ 1 )
17 พ.ค. 55 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพัง แม่น้ำชี บ้านกุดหัวช้าง
หมู่ที่ 11 ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
14 พ.ค. 55 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมแซมและปรับปรุงโป๊ะในแม่น้ำเจ้าพระยา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
8 พ.ค. 55 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงสิ่งก่อสร้างและระบบสาธารณูปโภคภายในศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
4 พ.ค. 55 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงสิ่งก่อสร้างและระบบสาธารณูปโภคภายในศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
3 พ.ค.55 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างซ่อมแซมเขื่อนป้องกันตลิ่งพังริมแม่น้ำปราจีนบุรี บริเวณวัดอินทราราม ตำบลบางยาง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
27 เม.ย. 55 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพัง แม่น้ำเลย บ้านกุดโง้ง ตำบลปากปวน อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
25 เม.ย. 55 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมทำเรือเจ้าท่า ข.405 และเรือเจ้าท่า จ.5 รวม 55 รายการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
25 เม.ย. 55 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาขุดลอกร่องน้ำชายฝั่งทะเลร่องน้ำบางราพา (Sand by passing) จังหวัดปัตตานี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
18 เม.ย. 55 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมทำเรือเจ้าท่า ข.27 และเรือเจ้าท่า 227 รวม 64 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
11 เม.ย. 55
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกคุณสมบัติตามเอกสารส่วนที่ 1 ประกวดราคาจ้างเหมางานผลิตสื่อโทรทัศน์และหนังสือพิมพ์ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภารกิจด้านต่างๆของกรมเจ้าท่า และมาตรฐานความปลอดภัย ปีงบประมาณ 2555
10 เม.ย. 55
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมทำเรือเจ้าท่า ข.49 และเรือเจ้าท่า 249 รวม 49 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
10 เม.ย. 55
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาซื้อทุ่นเครื่องหมายการเดินเรือพร้อมอุปกรณ์ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 2.10 เมตร จำนวน 6 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
10 เม.ย. 55
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมทำเรือเจ้าท่า ข.11 และเรือเจ้าท่า 211 รวม 77 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
3 เม.ย . 55
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อทุ่นเครื่องหมายการเดินเรือ พร้อมอุปกรณ์ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร จำนวน 6 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
2 เม.ย. 55
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างซ่อมทำเรือเจ้าท่า 302 และเรือเจ้าท่า จ.4 จำนวน 69 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
2 เม.ย. 55
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างซ่อมทำเรือเจ้าท่า ข.43 และเรือเจ้าท่า 243 จำนวน 56 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
30 มี.ค. 55
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่าเทียบเรือบ้านนาเกลือ จังหวัดตรัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
29 มี.ค. 55
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำชายฝั่งทะเล ร่องน้ำปัตตานี จังหวัดปัตตานี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
28 มี.ค. 55
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำชายฝั่งทะเล ร่องน้ำสมุทรสาคร จังหวัด สมุทรสาคร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
28 มี.ค. 55
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำชายฝั่งทะเล ร่องน้ำปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
23 มี.ค. 55
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างซ่อมทำเรือเจ้าท่า ข.12 จำนวน 42 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
23 มี.ค. 55
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำชายฝั่งทะเล ร่องน้ำทางเข้าท่าเรือกรุงเทพ ร่องที่ 2 จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
23 มี.ค. 55
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างซ่อมทำเรือเจ้าท่า ข.400 จำนวน 27 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
22 มี.ค. 55
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาขุดลอกร่องน้ำชายฝั่งทะเล ร่องน้ำนราธิวาส (Sand by passing) จังหวัดนราธิวาส ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
21 มี.ค. 55
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาขุดลอกร่องน้ำชายฝั่งทะเล ร่องน้ำบางมะรวด (Sand by passing) จังหวัดปัตตานี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
21 มี.ค. 55
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำบ้านดอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
21 มี.ค. 55
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมทำเรือเจ้าท่า ข.403 รวม 4 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
20 มี.ค. 55
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมทำเรือเจ้าท่า ข.41 และเรือเจ้าท่า 241 รวม 34 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
15 มี.ค. 55
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างซ่อมทำเรือเจ้าท่า ข.402 จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
14 มี.ค. 55
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมทำเรือเจ้าท่า ข.47 และเรือเจ้าท่า 247 รวม 5 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

วันที่:16 มีนาคม 2557

เข้าชม:

Post View : 3

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ