ปี 2553

 
ลำดับ

ตาม
ประกาศที่

เรื่อง วันที่ประกาศ
75.
28 ธ.ค. 53
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกคุณสมบัติตามเอกสารส่วนที่ 1 งานสอบราคาจ้างเหมาซ่อมทำเรือยนต์ตรวจการณ์เจ้าท่า 135
28 ธ.ค. 53
74.
28 ธ.ค. 53
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกคุณสมบัติตามเอกสารส่วนที่ 1 งานสอบราคาจ้างเหมาซ่อมทำเรือยนต์ตรวจการณ์เจ้าท่า 111
28 ธ.ค. 53
73.
27 ธ.ค. 53
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกคุณสมบัติตามเอกสารส่วนที่ 1 งานสอบราคา
ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ชนิด 80 แกรม ขนาด เอ4 จำนวน 9,000 รีม
27 ธ.ค. 53
72.
23 ธ.ค. 53
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานสอบราคาจ้างเหมาซ่อมทำเรือเจ้าท่า 304
23 ธ.ค. 53
71.
20 ธ.ค. 53
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกคุณสมบัติตามเอกสารส่วนที่ 1 งานสอบราคา
จ้างเหมาบริการซ่อมทำเรือยนต์เจ้าท่า ๓๓๓
21 ธ.ค. 53
70.
15 ธ.ค. 53
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกคุณสมบัติตามเอกสารส่วนที่ 1 งานสอบราคา
จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบเครือข่าย เพื่อเชื่อมต่อระหว่างหน่วยงานส่วน
กลาง กับส่วนภูมิภาค
15 ธ.ค. 53
69.
15 ธ.ค. 53
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานสอบราคาซื้อเครื่องหาค่าพิกัดตำแหน่ง
ด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพาพร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 48 ชุด
15 ธ.ค. 53
68.
14 ธ.ค. 53
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกคุณสมบัติตามเอกสารส่วนที่ 1 งานสอบราคาจ้างเหมาซ่อมทำเรือตรวจการณ์เจ้าท่า 222
14 ธ.ค. 53
67.
1 ธ.ค . 53
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานสอบราคาจ้างเหมาซ่อมทำเครื่องยนต์
เรือยนต์เจ้าท่า 189
1 ธ.ค.53
66.
23 พ.ย. 53
ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา ซื้อ
เครื่อง หาค่าพิกัดตำแหน่งด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา พร้อมอุปกรณ์ครบชุดจำนวน 48 ชุด

23 พ.ย.53
65.
16 พ.ย. 53
ประกาศผลการพิจารณาเอกสารส่วนที่ 1 งานสอบราคาซื้อตามโครงการพัฒนา ระบบการบันทึกและจัดเก็บประวัติทะเบียนเรือ
16 พ.ย.53
64.
15 พ.ย. 53
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกคุณสมบัติตามเอกสารส่วนที่ 1 งานสอบราคา
จ้างเหมาซ่อมเครื่องยนต์เรือยนต์เจ้าท่า 189
16 พ.ย.53
63.
8 ต.ค. 53
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานสอบราคาจ้างเหมารักษาความปลอด
ภัยบริเวณสำนักงานศูนย์พัฒนาบำรุงรักษาทางน้ำที่ 4 (สงขลา), บริเวณท่า
เทียบเรือ ของศูนย์ฯ และบริเวณสำนักงานการขนส่งทางน้ำที่ 4 (สงขลา)
8 ต.ค.53
62.
27 ก.ย. 53
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานสอบราคาจ้างเหมาซ่อมทำเรื่อยนต์เจ้าท่า 801
27 ก.ย. 53
61.
27 ก.ย. 53
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานสอบราคาจ้างเหมาซ่อมทำเรื่อยนต์เจ้าท่า 804
27 ก.ย. 53
60.
27 ก.ย. 53
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโป๊ะเทียบ
เรือหน้ามัสยิดอิสลามวัฒนา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
27 ก.ย. 53
59.
27 ก.ย. 53
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโป๊ะเทียบ
เรือหน้ามัสยิดอาลียิดดารอยน์ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

27 ก.ย. 53
58.
27 ก.ย. 53
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานสอบราคาจ้างเหมาซ่อมทำเรื่อยนต์เจ้าท่า 157
27 ก.ย. 53
57.
23 ก.ย. 53
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานสอบราคาซื้อตามโครงการพัฒนาระบบ
เครือข่ายไร้สายเพื่อการศึกษา ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี
23 ก.ย. 53
56.
23 ก.ย. 53
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานสอบราคาจ้างเหมาซ่อมทำเรือเด่นสุทธิ จำนวน 33 รายการ
23 ก.ย. 53
55.
22 ก.ย. 53
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกคุณสมบัติตามเอกสารส่วนที่ 1 งานจ้างเหมา
รักษาความปลอดภัยบริเวณสำนักงานศูนย์พัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 4
(สงขลา) ,บริเวณท่าเทียบเรือของศูนย์ฯและบริเวณสำนักงานการขนส่งทางน้ำที่ 4 (สงขลา)
22 ก.ย. 53
54.
21 ก.ย. 53
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานสอบราคาจ้างเหมาซ่อมทำเรือยนต์เจ้าท่า 200
22 ก.ย. 53
53.
21 ก.ย. 53
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกคุณสมบัติตามเอกสารส่วนที่ 1 งานสอบราคา
จ้างเหมาซ่อมทำเรือยนต์เจ้าท่า 157
21 ก.ย. 53
52.
21 ก.ย. 53
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ พร้อมติดตั้งจำนวน 17 เครื่อง
21 ก.ย. 53
51.
20 ก.ย. 53
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกคุณสมบัติตามเอกสารส่วนที่ 1 งานสอบราคาจ้างเหมาซ่อมทำเรือยนต์เจ้าท่า 804
20 ก.ย. 53
50.
20 ก.ย. 53
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกคุณสมบัติตามเอกสารส่วนที่ 1 งานสอบราคาจ้างเหมาซ่อมทำเรือยนต์เจ้าท่า 801
20 ก.ย. 53
49.
20 ก.ย. 53
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานสอบราคาซื้อตามโครงการปรับปรุงเพิ่ม
เติมระบบเสียงตามสายภายในกรมฯ และติดตั้งชุดไมโครโฟนพร้อมลำโพงภาย
ในห้องประชุม 1
20 ก.ย. 53
48.
17 ก.ย. 53
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารที่ทำการกรมเจ้าท่า
17 ก.ย. 53
47.
16 ก.ย. 53
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานสอบราคาซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร พร้อมติดตั้ง
16 ก.ย. 53
46.
15 ก.ย. 53
ประกาศผลการพิจารณาเอกสารส่วนที่ 1 งานสอบราคาจ้างเหมาซ่อมทำเรือเด่นสุทธิ จำนวน 33 รายการ
15 ก.ย. 53
45.
15 ก.ย. 53
ประกาศรายชื่อผู้ยื่นซองสอบราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา
งานสอบราคางานจ้างเหมาก่อสร้างโป๊ะเทียบเรือหน้ามัสยิดอาลี ยิดดารอยน์ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
15 ก.ย. 53
44.
15 ก.ย. 53
ประกาศรายชื่อผู้ยื่นซองสอบราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา
งานสอบราคางานจ้างเหมาก่อสร้างโป๊ะเทียบเรือหน้ามัสยิดอิสลามวัฒนา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
15 ก.ย. 53
43.
10 ก.ย. 53
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานสอบราคาจ้างเหมาซ่อมทำเรือรักเจ้าพระยา
10 ก.ย. 53
42.
9 ก.ย. 53
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานสอบราคาจ้างเหมาพิมพ์แบบพิมพ์แบบ บ.53 ใบทะเบียนเรือไทย จำนวน 3,000 เล่ม
9 ก.ย. 53
41.
8 ก.ย. 53
ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีคุณสมบัติเอกสารหลักฐานส่วนที่ 1 ถูกต้องครบถ้วน งานสอบราคาซื้อตามโครงการพัฒนาระบบเครือข่ายไร้สายเพื่อการศึกษา ศูนย์ฝึกพาณิชยนาวี
8 ก.ย. 53
40.
7 ก.ย. 53
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกคุณสมบัติตามเอกสารส่วนที่ 1 งานสอบราคาจ้างเหมาซ่อมทำเรือยนต์เจ้าท่า 200
7 ก.ย. 53
39.
7 ก.ย. 53
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกคุณสมบัติตามเอกสารส่วนที่ 1 งานสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ พร้อมติดตั้ง จำนวน 17 เครื่อง
7 ก.ย. 53
38.
1 ก.ย. 53
ประกาศผลการพิจารณาเอกสารส่วนที่ 1 งานสอบราคาจ้างเหมาพิมพ์แบบพิมพ์ แบบ บ.53 ใบทะเบียนเรือไทย จำนวน 3,000 เล่ม
1 ก.ย. 53
37.
26 ส.ค. 53
ประกาศผลการพิจารณาเอกสารส่วนที่ 1 สอบราคาซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร พร้อมติดตั้ง
26 ส.ค. 53
36.
25 ส.ค. 53
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหัวขุดและฟันหัวขุดสำหรับใช้กับเรือเจ้าท่า ข.7 รวม 2 รายการ
25 ส.ค. 53
35.
24 ส.ค. 53
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกคุณสมบัติเอกสารส่วนที่ 1 งานสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารที่ทำการกรมเจ้าท่า
25 ส.ค. 53
34.
24 ส.ค. 53
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกคุณสมบัติเอกสารส่วนที่ 1 งานสอบราคาจ้างเหมาซ่อมทำเรือรักเจ้าพระยา
24 ส.ค. 53
33.
16 ส.ค. 53
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาซื้ออุปกรณ์ขจัดและทำความสะอาดคราบน้ำมัน
16 ส.ค. 53
32.
11 ส.ค.53
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานสอบจ้างเหมาพิมพ์แบบพิมพ์แบบ บ.95
11 ส.ค.53
31.
10 ส.ค.53
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานสอบราคาซื้อน้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์
2 จังหวะ ใช้การกับเครื่องยนต์ติดท้ายเรือเร็ว OUTBOARD ยี่ห้อ YAMAHA
10 ส.ค.53
30.
5 ส.ค.53
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกคุณสมบัติตามเอกสารส่วนที่ 1 งานสอบราคาซื้อตามโครงการปรับปรุงเพิ่มเติมระบบเสียงตามสายภายในกรมฯและติดตั้งชุดไมโครโฟน พร้อมลำโพงภายในห้องประชุม
5 ส.ค.53
29.
4 ส.ค.53
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง
และระบบสาธารณูปโภคภายในศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี ตำบลบางด้วน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
4 ส.ค.53
28.
2 ส.ค.53
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานสอบราคาจ้างเหมาซ่อมทำเรือรักษ์ธารา
2 ส.ค.53
27.
30 ก.ค.53
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกคุณสมบัติตามเอกสารส่วนที่ 1 งานสอบราคา
ซื้อน้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์ 2 จังหวะ ใช้การกับเครื่องยนต์ติดท้ายเรือเร็ว
OUTBOARD ยี่ห้อ YAMAHA จำนวน 2,000 กระป๋อง
30 ก.ค. 53
26.
14 ก.ค.53
ประกาศผลการพิจารณาเอกสารส่วนที่ 1 งานสอบราคาจ้างเหมาพิมพ์แบบ บ.95(ใบอนุญาตใช้เรือ) จำนวน 10,000 เล่ม
14 ก.ค. 53
25.
8 ก.ค. 53
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกคุณสมบัติตามเอกสารส่วนที่ 1 งานสอบราคาจ้างเหมาซ่อมทำเรือยนต์เจ้าท่า 804
8 ก.ค. 53
24.
8 ก.ค. 53
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกคุณสมบัติตามเอกสารส่วนที่ 1 งานสอบราคาจ้างเหมาซ่อมทำเรือยนต์เจ้าท่า 801
8 ก.ค. 53
23.
7 ก.ค. 53
ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีคุณสมบัติเอกสารหลักฐานส่วนที่ 1 ถูกต้องครบถ้วน งานสอบราคาซื้อตามโครงการจัดหาโปรแกรมลิขสิทธิ์เพื่อการศึกษาและการปฏิบัติงานศูนย์ฝึกพาณิชยนาวี
7 ก.ค. 53
22.
7 ก.ค. 53
ประกาศผลการพิจารณาเอกสารส่วนที่ 1 งานสอบราคาจ้างเหมาพิมพ์แบบ บ.53 ใบทะเบียนเรือไทย จำนวน 3,000 เล่ม
7 ก.ค. 53
21.
5 ก.ค. 53
ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีคุณสมบัติเอกสารหลักฐานส่วนที่ 1 ถูกต้องครบถ้วนงานสอบราคาซื้อตาม
โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายไร้สายเพื่อการศึกษา ศูนย์ฝึกพาณิชยนาวี
5 ก.ค. 53
20.
1 ก.ค.53
ประกาศผลการพิจารณาเอกสารส่วนที่ 1 งานสอบราคาจ้างเหมาซ่อมทำเรือรักษ์ธารา
1 ก.ค.53
19.
23 มิ.ย.53
ประกาศผลการพิจารณาเอกสารส่วนที่ 1 งานสอบราคาจ้างเหมาซ่อมทำเรือรักเจ้าพระยา
23 มิ.ย.53
18.
22 มิ.ย.53
ประกาศผลการพิจารณาเอกสารส่วนที่ 1 งานสอบราคาซื้ออุปกรณ์ขจัดและทำความสะอาดคราบน้ำมัน
22 มิ.ย.53
17.
293/2553
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกคุณสมบัติตามเอกสารส่วนที่ 1 งานสอบราคา
ซื้อน้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์ 2 จังหวะ ใช้การกับเครื่องยนต์ติดท้ายเรือเร็ว
OUTBOARD ยี่ห้อ YAMAHA จำนวน 2,000 กระป๋อง
21 มิ.ย.53
16.
283/2553
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกคุณสมบัติตามเอกสารส่วนที่ 1 งานสอบราคา
จ้างเหมาซ่อมทำเรือยนต์เจ้าท่า 200
21 มิ.ย.53
15.
195/2553
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกคุณสมบัติตามเอกสารส่วนที่ 1 งานสอบราคา
จ้างเหมาซ่อมทำเรือยนต์เจ้าท่า 333
21 เม.ย.53
14.
171/2553
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกคุณสมบัติเอกสารส่วนที่ 1 งานสอบราคา
ซื้อเครื่องรับส่งสัญญาณแสดงตนอัติโนมัติ (AIS : Automatic Identification System ) จำนวน 1 เครื่อง
9 เม.ย.53
13.
151/2553
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกคุณสมบัติเอกสารส่วนที่ 1 งานสอบราคา
จ้างเหมาผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ทางวิทยุ
29 มี.ค.53
12.
127/2553
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกคุณสมบัติเอกสารส่วนที่ 1 งานสอบราคา
จ้างเหมาซ่อมทำเรื่อยนต์เจ้าท่า 123,124,125
19 มี.ค.53
11.

126/2553

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกคุณสมบัติเอกสารส่วนที่ 1 งานสอบราคา
จ้างเหมาซ่อมทำเรื่อยนต์เจ้าท่า 201
19 มี.ค.53
10.
92/2553
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกคุณสมบัติเอกสารส่วนที่ 1 งานสอบราคา
จ้างเหมาซ่อมทำเรื่อยนต์เจ้าท่า 159 และเรือยนต์เจ้าท่า 161 จำนวน 2 ลำ
10 มี.ค.53
9.
87/2553
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกคุณสมบัติเอกสารส่วนที่ 1
สอบราคาจ้างเหมาจัดพิมพ์จุลสาร ” เจ้าท่า ” ราย 2 เดือน จำนวน 6,000 เล่ม
10 มี.ค.53
8.
70/2553
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาตรวจสอบหลักฐานส่วนที่ 1
งานจ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงสิ่งก่อสร้างภายในกรมเจ้าท่า
8 มี.ค.53
7.
75/2553
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกคุณสมบัติเอกสารส่วนที่ 1
งานสอบราคาจ้างเหมาซ่อมทำเรื่อยนต์เจ้าท่า 55 จำนวน 66 รายการ
26 ก.พ.53
6.
67/2553
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกคุณสมบัติเอกสารส่วนที่ 1
จ้างเหมาซ่อมทำเรื่อยนต์เจ้าท่า 151 และเรือยนต์เจ้าท่า 152
22 ก.พ. 53
5.
48/2553
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกคุณสมบัติเอกสารส่วนที่ 1
จ้างเหมาซ่อมทำระบบไฟฟ้าเรือเด่นสุทธิ จำนวน 3 รายการ
15 ก.พ. 53
4.
45/2553
ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา
จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เครือข่าย
12 ก.พ. 53
3. 9/2553
ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีคุณสมบัติเอกสารหลักฐานส่วนที่ 1 ถูกต้อง
ครบถ้วน งานสอบราคาซื้อเครื่องวัดคุณภาพน้ำ จำนวน 1 เครื่อง
2 ก.พ. 53
2. 7/2553 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีคุณสมบัติเอกสารหลักฐานส่วนที่ 1 ถูกต้อง
ครบถ้วน งานสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง
27 ม.ค. 53
1. 4/2553 ประกาศผลการพิจารณาเอกสารส่วนที่ 1 งานสอบราคาจ้างเหมา
ซ่อมเครื่องมือวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ

วันที่:16 มีนาคม 2557

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ