ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ห้องสมุด
 แนะนำห้องสมุด
 บริการของห้องสมุด
 แนะนำหนังสือที่น่าสนใจ
 สืบค้นข้อมูล
    แนะนำวิธีการสืบค้นข้อมูล 
        – การสืบค้นข่าวนสพ.(ข่าวกรมเจ้าท่า)
         – การสืบค้นหนังสือทั่วไป (ขน. , คศ. และ IMO)
         – การสืบค้น Web OPAC
    สืบค้นข่าวหนังสือพิมพ์ (ข่าวกรมเจ้าท่า)
    ฐานข้อมูล CDG (สืบค้นหนังสือทั่วไป,หนังสือเฉพาะด้านขนส่งทางน้ำ (ขน.),โครงการศึกษา(คศ.),IMO) 
    Web OPAC ห้องสมุดกรมเจ้าท่า
    Web OPAC ห้องสมุดศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี 
 แบบสอบถามความพึงพอใจในบริการของห้องสมุด
 สรุปผลความพึงพอใจในบริการของห้องสมุด
 ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
 
       สำนักวิทยทรัพยากรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

        สำนักหอสมุด ม.บูรพา
        สำนักหอสมุด ม.รามคำแหง
        สำนักวิทยบริการ ม.มหาสารคาม
        สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.ราชภัฎบ้านสมเด็จ
        หอสมุดแห่งชาติ
        OHIO Link Library catalog 
        Library of Congress Online Catalog

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 แนะนำศูนย์ข้อมูลข่าวสารกรม
 แนะนำการรับบริการ/ขั้นตอนการขอรับบริการ
 เอกสารเผยแพร่

 แบบฟอร์มการขอรับบริการ/แบบสอบถามความพึงพอใจในบริการ
 สรุปผลความพึงพอใจในการให้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 Marc Standards : MARC Format
 สืบค้นข้อมูล

     แนะนำวิธีการสืบค้นข้อมูลข่าวสาร
     ฐานข้อมูล CDG (สืบค้นข้อมูลข่าวสาร)
     
ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
  รายงานผลการปฏิบัติตาม พรบข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ.2540 

      รายงานผลการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 ประจำปี 2557_New!
      IMO

 พรบ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
 เกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดความโปร่งใสสำหรับหน่วยงานภาครัฐ
 MarinerThai.com : แหล่งรวมสังคมชาวเรือ

 เกี่ยวกับกรมเจ้าท่า/ข้อมูลองค์กร
 โครงการ/แผนงาน
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (Link ข่าว จท.)
 ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอเเนะ

 

 

วันที่:20 มีนาคม 2557

เข้าชม:

Post View : 2

ข้อมูลโดย: Super User

แบบประเมินความพึงพอใจ