ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี

ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี ( จ. สมุทรปราการ )
ขอหนังสือรับรองการผ่านหลักสูตรการฝึกอบรม
( แบบ ทว.1)
1. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 ใบ
(รูปถ่ายสุภาพ , ไม่สวมเสื้อยืดคอกลม)
2. สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
(ค่าธรรมเนียม ฉบับละ 20 บาท)
ขอใบแทนประกาศนียบัตรเพื่อรับรองการ
ผ่านหลักสูตรการฝึกอบรม
( แบบ ทว.2 )
1. ประกาศนียบัตรฉบับเก่า หรือสำเนา
ประกาศนียบัตร
2. สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
3. สำเนาหนังสือคนประจำเรือ (Seaman
Book) ใบแจ้งความ (กรณีสูญหาย)
4. ใบขอเปลี่ยนชื่อหรือชื่อสกุล (กรณีขอ
เปลี่ยนชื่อหรือชื่อสกุล)
(ค่าธรรมเนียม ฉบับละ 100 บาท)
ขอประกาศนียบัตรรับรองการฝึกหลักสูตรการ
ฝึก อบรม ( ผู้สำเร็จการศึกษา )
( แบบ ทว.3 )
1. สำเนาประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา
2. สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
(ค่าธรรมเนียม ฉบับละ 100 บาท)
ขอหนังสือรับรองหลักสูตรการศึกษาภาคปฏิบัติ
ของโรงเรียนนายเรือ
( แบบ ทว.5 )
1. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 ใบ (รูปถ่ายสุภาพ)
2. สำเนาบัตรประชาชน/บัตรข้าราช 1 ฉบับ
3. สำเนา Transcript / ประกาศนียบัตรผู้สำเร็จ
การศึกษาจากโรงเรียนนายเรือ 1 ฉบับ
(ค่าธรรมเนียม ฉบับละ 100 บาท)
ขอหนังสือรับรองสภาพการเป็นผู้สำเร็จการ
ศึกษา
( แบบ ทว.6 )
1. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 ใบ (รูปถ่ายสุภาพ)
2. สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
(ค่าธรรมเนียม ฉบับละ 20 บาท)
ขอหนังสือรับรองสภาพการเป็นนักเรียนเดินเรือ
พาณิชย์
( แบบ ทว.7 )
1. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 ใบ (รูปชุดนักเรียน)
2. สำเนาบัตรนักเรียน 1 ฉบับ
(ค่าธรรมเนียม ฉบับละ 20 บาท)
ขอทำบัตรประจำตัวนักเรียน
( แบบ ทว.8 )
1.รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 ใบ (รูปชุดนักเรียน)
2. สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
(ค่าธรรมเนียม ฉบับละ 20 บาท)
ขอเอกสารแสดงผลการศึกษา Transcript
( แบบ ทว.9 )
1.รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 ใบ (รูปถ่ายสุภาพ)
2. สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
(ค่าธรรมเนียม ฉบับละ 50 บาท)
ขอรับประกาศียบัตรหลักสูตรการฝึกอบรมที่
หน่วยงานฝึกเองโดยความ เห็นชอบของ
กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี
( แบบ ทว.10 )
1.สำเนาประกาศนียบัตรต่าง ๆ หรือหนังสือรับรอง
2. สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
3. สำเนาหนังสือคนประจำเรือ 1 ฉบับ
(Seaman Book)
(ค่าธรรมเนียม ฉบับละ 1,000 บาท)
ขอหนังสือรับรองการเทียบความรู้หลักสูตรการ
ศึกษาภาคปฏิบัติของโรงเรียน ชุมพลทหารเรือ
( แบบ ทว.11 )
1. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 ใบ (รูปถ่ายสุภาพ)
2. สำเนาบัตรประชาชน / บัตรข้าราชการ 1 ฉบับ
3. ประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียน
ชุมพลทหารเรือหรือหนังสือรับรองว่าเป็น
ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนชุมพลทหารเรือ
1 ฉบับ (พร้อมสำเนา)
(ค่าธรรมเนียม ฉบับละ 100 บาท)
ขอหนังสือรับรองการเทียบความรู้หลักสูตรการ
ปฐมพยาบาลในทะเลจาก โรงเรียนพยาบาล
เลิดสิน
( แบบ ทว.12 )
1. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 ใบ (รูปถ่ายสุภาพ)
2. สำเนาบัตรประชาชน / บัตรข้าราชการ 1 ฉบับ
3. ประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาจาก
โรงพยาบาลเลิดสิน (พร้อมสำเนา)
(ค่าธรรมเนียม ฉบับละ 100 บาท)
ขอหนังสือรับรองการเทียบความรู้หลักสูตรการ
ป้องกันและดับไฟ ของกอง การฝึกกองเรือ
ยุทธการ (กฝร.)
( แบบ ทว.13 )
1. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 ใบ (รูปถ่ายสุภาพ)
2. สำเนาบัตรประชาชน / บัตรข้าราชการ 1 ฉบับ
3. ประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการฝึกอบรมจากกอง
การฝึกกองเรือยุทธการ (พร้อมสำเนา)
(ค่าธรรมเนียม ฉบับละ 100 บาท)
ขอหนังสือแสดงผลการศึกษา (กำลังศึกษาอยู่)
( แบบ ทว.15 )
1. สำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน 1 ฉบับ
(ค่าธรรมเนียม ฉบับละ 20 บาท)
ขอแก้ไขประกาศนียบัตรหลักสูตรการฝึกอบรม
( แบบ ทว.18 )
1. ประกาศนียบัตรที่ต้องการแก้ไข
2. สำเนาหนังสือคนประจำเรือ 1 ฉบับ
(Seaman Book)
3. สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ (กรณีเลข
ประจำตัวประชาชนหรือวันเดือนปีเกิดไม่ถูกต้อง)
(ไม่เสียค่าธรรมเนียม)
ขอประกาศนียบัตรรับรองการฝึกหลักสูตรการ
ฝึกอบรม (นักเรียนปัจจุบัน)
( แบบ ทว.19 )
1. สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
2. สำเนาหนังสือคนประจำเรือ 1 ฉบับ
(Seaman Book)
(กรณีที่ชื่อ-สกุล ภาษาอังกฤษไม่ถูกต้อง)
3. สำเนาบัตรนักเรียน 1 ฉบับ
(ค่าธรรมเนียม ฉบับละ 100 บาท)
ขอทราบผลการฝึกอบรม
( แบบ ทว.21 )
ไม่ต้องใช้หลักฐานประกอบ
(ไม่เสียค่าธรรมเนียม)
ขอประกาศนียบัตรหลักสูตรก่อนต่ออายุหรือ
เลื่อนชั้นประกาศนียบัตร
( แบบ ทว.27 )
1. สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
2. สำเนาหนังสือคนประจำเรือ 1 ฉบับ
(Seaman Book)
3. หนังสือรับรองการผ่านการอบรมหลักสูตร
ก่อนต่ออายุ
(ไม่เสียค่าธรรมเนียม)

วันที่:14 มีนาคม 2557

เข้าชม:

Post View : 4

ข้อมูลโดย: Super User

แบบประเมินความพึงพอใจ