กรมเจ้าท่า จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงสร้าง เพื่อป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง

กรมเจ้าท่า โดยสำนักวิศวกรรม จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงสร้างเพื่อป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง

บริเวณบ้านตันหยงเปาว์ ตำบลท่ากำชำ อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี และศึกษาจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)เมื่อวันอังคารที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2556
ณ ห้องประชุม 4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จังหวัดปัตตานี

วันที่:20 กุมภาพันธ์ 2557

เข้าชม:

Post View : 2

ข้อมูลโดย: Super User

แบบประเมินความพึงพอใจ