การสืบค้นข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง ของกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี

การสืบค้นข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง ของกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี สามารถสืบค้นได้จากเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง โดยมีขั้นตอน ดังนี้

 1. เรียกเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง ในที่นี้ คลิกที่บรรทัดสุดท้าย “ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ”
 2. ที่ช่อง “ชื่อหน่วยงาน : ” ให้พิมพ์ กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี
 3. คลิกปุ่ม ค้นหา จะได้รายการต่างๆ ที่ค้นได้
 4. นอกจากประกาศจัดซื้อจัดจ้างแล้ว ยังมีประกาศอื่นๆ ได้แก่
  – ประกาศเปลี่ยนแปลง / ยกเลิก
  – ประกาศผู้มีสิทธิเสนอราคา
  – ประกาศผลการจัดซื้อ จัดจ้าง
  – ประกาศร่าง TOR
  เราสามารถสืบค้นประกาศอื่นๆ ดังกล่าวได้ โดยคลิกเลือก แล้วกลับไปทำข้อ 2 และ 3 เริ่มต้นขั้นตอนสืบค้น คลิก ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

วันที่:23 มกราคม 2557

เข้าชม:

Post View : 2

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ