โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสำรวจออกแบบโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งบริเวณหาดสมิหลา ถนนชลาทัศน์ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

การสัมมนาโครงการครั้งที่ ๑ เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ
และรับทราบความต้องการและฟังความคิดเห็นของชุมชน กลุ่มองค์กร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการและผูมีส่วนได้เสียในพื้นที่
โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสำรวจออกแบบโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะ
ชายฝั่งบริเวณหาดสมิหลา ถนนชลาทัศน์ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

วันที่:23 เมษายน 2557

เข้าชม:

Post View : 2

ข้อมูลโดย: Admin MD

เอกสารแนบ:

แบบประเมินความพึงพอใจ