โครงการวิถีฉลาดทำบุญเพื่อสร้างสุขภาวะของสังคม เปิดรับสมัคร อาสาอำนวยความสะดวกผู้ป่วยในโรงพยาบาล

โครงการวิถีฉลาดทำบุญเพื่อสร้างสุขภาวะของสังคม เครือข่ายพุทธิกา ร่วมกับ สถาบันประสาทวิทยา และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
เปิดรับสมัคร “อาสาอำนวยความสะดวกผู้ป่วยในโรงพยาบาล”
– เพื่อให้คำแนะนำ และช่วยเหลือผู้ป่วยที่มารับบริการตามจุดต่างๆ ใน สถาบันประสาทวิทยา ถ.ราชวิถี
– ปฏิบัติงานทุกวันอังคาร และวันพุธ (เลือกวันใดวันหนึ่งหรือทั้งสองวันตามสะดวก) ตั้งแต่วันที่ 2 – 31 กรกฎาคม (รวม 1 เดือน)
– รับสมัครถึงวันที่ 12 มิถุนายน 2562
ความเป็นมาของกิจกรรม
          สถาบันประสาทวิทยา เป็นสถานพยาบาลระดับตติยภูมิ ในสังกัด กรมการแพทย์ กระทรวงสาธาณสุข มีหน้าที่หลักในด้านการศึกษา วิจัย และรักษาผู้ป่วยโรคระบบประสาท และสมอง โรคพาร์กินสัน โรคอัลไซเมอร์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบประสาท สามารถให้บริการผู้ป่วยนอก เฉลี่ยปีละ 180,000 ราย และผู้ป่วยใน เฉลี่ยปีละ 4,000 ราย มีเตียงที่สามารถรับผู้ป่วยได้ 300 เตียง ในแต่ละวันจะมีผู้ป่วยและญาติเดินทางมารับการรักษาเป็นจำนวนมาก ในขณะที่บุคลากรและสถานที่มีจำกัด 
          ด้วยเหตุนี้การอุทิศตนของท่านด้วยการมาเป็นอาสาสมัครจึงมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง ทั้งยังได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการปลุกเร้าพลังแห่งความดีผ่านกระบวนการจิตอาสา เพื่อเป็นพื้นที่ตัวอย่างการเรียนรู้เรื่องการทำบุญรูปแบบใหม่ๆ ในสังคมไทย อันจะนำไปสู่สังคมแห่งการให้และแบ่งปันอย่างกว้างขวางในอนาคต  
 เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม
          เขียนจดหมายแนะนำตัวตามรายละเอียดข้างล่าง ภายในวันที่ 12 มิถุนายน 2562 โดยจะรับตามสำดับคิวการส่งจดหมายแนะนำตัว ทั้งนี้กรุณาอ่านเงื่อนไขในการเข้าร่วมก่อนการตัดสินใจ 
บทบาทหน้าที่อาสา
          ให้คำแนะนำ และช่วยเหลือผู้ป่วยที่มารับบริการภายในสถาบันประสาท ตามจุดต่างๆ ดังนี้
          อาคารรัชมงคล (07.00 – 12.00 น.)
          1. จุดคัดกรองผู้ป่วย    
          เวลา 07.00 – 12.00 น. จำนวนอาสา  4 คน
          – เขียนประวัติผู้ป่วยใหม่ 
          – ชั่งน้ำหนัก / วัดความดัน (คุมเครื่อง)       
          – ตรวจสอบสิทธิ์
          – โซนรถเข็น / เปลนอน
          2. ห้องเจาะเลือด / เจาะฮอร์โมน 
          เวลา 07.00 น. จำนวนอาสา  2 คน
          3. ห้อง X-Ray   
          เวลา 08.00 น. จำนวนอาสา  2 คน
          4. ห้องการเงิน / ห้องยา   
          เวลา 09.00 – 12.00 น. จำนวนอาสา  2 คน 
          อาคารเฉลิมพระเกียรติ (08.00 – 11.00 น.)
          1. จุดคัดกรองผู้ป่วย    
          เวลา 08.00 – 12.00 น. จำนวนอาสา  2 คน
          – ตอบคำถามผู้ป่วย / ให้คำแนะนำการส่งต่อไปตามจุดต่างๆ
กำหนดการต่างๆ
• วัน-เวลาทำกิจกรรม : วันอังคาร วันพุธ (เลือกวันใดวันหนึ่ง หรือทั้ง 2 วันตามสะดวก)
• ระยะเวลาการปฏิบัติงาน : วันที่ 2 – 31 กรกฎาคม (รวม 1 เดือน)
• ปฐมนิเทศ : วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2562 เวลา 14.00 – 16.00 น.
• อบรมเตรียมความพร้อมก่อนปฏิบัติงาน : วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 – 16.00 น. 
• เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : 1 ครั้ง (กำหนดวันร่วมกันกับอาสาสมัคร)
***อาสาสมัครจะต้องผ่านการปฐมนิเทศ และอบรมก่อนการปฏิบัติงาน***
สนใจสมัคร เขียนจดหมายแนะนำตนเองประมาณ 1 หน้า A4
โดยมีหัวข้อ ดังนี้
– แนะนำตัว อายุ อาชีพ ที่อยู่ ฯลฯ ระบุอีเมล์ และเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้
– เล่าถึงสาเหตุหรือแรงบันดาลใจในการเป็นอาสาสมัคร “อำนวยความสะดวกเพื่อผู้ป่วยในโรงพยาบาล”
– ความเข้าใจต่อการเป็นอาสา
– มุมมองความเจ็บป่วยและความตาย
– เลือกวันที่ทำงานอาสา
โดยส่งมาที่ อีเมล : boonvolunteer@gmail.com 
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ :  
พรทิพย์ ฝนหว่านไฟ  
โทรศัพท์ 0-2882-4387 ต่อ 11 
หรือ มือถือ 08-5917-7212
ที่มา : สำนักส่งเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ

โครงการวิถีฉลาดทำบุญเพื่อสร้างสุขภาวะของสังคม เครือข่ายพุทธิกา

ร่วมกับ สถาบันประสาทวิทยา และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

เปิดรับสมัคร “อาสาอำนวยความสะดวกผู้ป่วยในโรงพยาบาล”

 

– เพื่อให้คำแนะนำ และช่วยเหลือผู้ป่วยที่มารับบริการตามจุดต่างๆ ใน สถาบันประสาทวิทยา ถ.ราชวิถี

– ปฏิบัติงานทุกวันอังคาร และวันพุธ (เลือกวันใดวันหนึ่งหรือทั้งสองวันตามสะดวก) ตั้งแต่วันที่ 2 – 31 กรกฎาคม (รวม 1 เดือน)

– รับสมัครถึงวันที่ 12 มิถุนายน 2562

 

ความเป็นมาของกิจกรรม

          สถาบันประสาทวิทยา เป็นสถานพยาบาลระดับตติยภูมิ ในสังกัด กรมการแพทย์ กระทรวงสาธาณสุข มีหน้าที่หลักในด้านการศึกษา วิจัย และรักษาผู้ป่วยโรคระบบประสาท และสมอง โรคพาร์กินสัน โรคอัลไซเมอร์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบประสาท สามารถให้บริการผู้ป่วยนอก เฉลี่ยปีละ 180,000 ราย และผู้ป่วยใน เฉลี่ยปีละ 4,000 ราย มีเตียงที่สามารถรับผู้ป่วยได้ 300 เตียง ในแต่ละวันจะมีผู้ป่วยและญาติเดินทางมารับการรักษาเป็นจำนวนมาก ในขณะที่บุคลากรและสถานที่มีจำกัด 

          ด้วยเหตุนี้การอุทิศตนของท่านด้วยการมาเป็นอาสาสมัครจึงมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง ทั้งยังได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการปลุกเร้าพลังแห่งความดีผ่านกระบวนการจิตอาสา เพื่อเป็นพื้นที่ตัวอย่างการเรียนรู้เรื่องการทำบุญรูปแบบใหม่ๆ ในสังคมไทย อันจะนำไปสู่สังคมแห่งการให้และแบ่งปันอย่างกว้างขวางในอนาคต  

 เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม

          เขียนจดหมายแนะนำตัวตามรายละเอียดข้างล่าง ภายในวันที่ 12 มิถุนายน 2562 โดยจะรับตามสำดับคิวการส่งจดหมายแนะนำตัว ทั้งนี้กรุณาอ่านเงื่อนไขในการเข้าร่วมก่อนการตัดสินใจ 

บทบาทหน้าที่อาสา

          ให้คำแนะนำ และช่วยเหลือผู้ป่วยที่มารับบริการภายในสถาบันประสาท ตามจุดต่างๆ ดังนี้

          อาคารรัชมงคล (07.00 – 12.00 น.)

          1. จุดคัดกรองผู้ป่วย

          เวลา 07.00 – 12.00 น. จำนวนอาสา 4 คน

          – เขียนประวัติผู้ป่วยใหม่ 

          – ชั่งน้ำหนัก / วัดความดัน (คุมเครื่อง)

          – ตรวจสอบสิทธิ์

          – โซนรถเข็น / เปลนอน

          2. ห้องเจาะเลือด / เจาะฮอร์โมน

          เวลา 07.00 น. จำนวนอาสา 2 คน

          3. ห้อง X-Ray

          เวลา 08.00 น. จำนวนอาสา 2 คน

          4. ห้องการเงิน / ห้องยา

          เวลา 09.00 – 12.00 น. จำนวนอาสา 2 คน 

          อาคารเฉลิมพระเกียรติ (08.00 – 11.00 น.)

          1. จุดคัดกรองผู้ป่วย

          เวลา 08.00 – 12.00 น. จำนวนอาสา  2 คน

          – ตอบคำถามผู้ป่วย / ให้คำแนะนำการส่งต่อไปตามจุดต่างๆ

กำหนดการต่างๆ

  • วัน-เวลาทำกิจกรรม : วันอังคาร วันพุธ (เลือกวันใดวันหนึ่ง หรือทั้ง 2 วันตามสะดวก)
  • ระยะเวลาการปฏิบัติงาน : วันที่ 2 – 31 กรกฎาคม (รวม 1 เดือน)
  • ปฐมนิเทศ : วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2562 เวลา 14.00 – 16.00 น.
  • อบรมเตรียมความพร้อมก่อนปฏิบัติงาน : วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 – 16.00 น. 
  • เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : 1 ครั้ง (กำหนดวันร่วมกันกับอาสาสมัคร)

***อาสาสมัครจะต้องผ่านการปฐมนิเทศ และอบรมก่อนการปฏิบัติงาน***

สนใจสมัคร เขียนจดหมายแนะนำตนเองประมาณ 1 หน้า A4

โดยมีหัวข้อ ดังนี้

– แนะนำตัว อายุ อาชีพ ที่อยู่ ฯลฯ ระบุอีเมล์ และเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้

– เล่าถึงสาเหตุหรือแรงบันดาลใจในการเป็นอาสาสมัคร “อำนวยความสะดวกเพื่อผู้ป่วยในโรงพยาบาล”

– ความเข้าใจต่อการเป็นอาสา

– มุมมองความเจ็บป่วยและความตาย

– เลือกวันที่ทำงานอาสา

โดยส่งมาที่ อีเมล : boonvolunteer@gmail.com 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

พรทิพย์ ฝนหว่านไฟ  

โทรศัพท์ 0-2882-4387 ต่อ 11 

หรือ มือถือ 08-5917-7212

 

 

 

 

 

ที่มา : สำนักส่งเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ

 

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ