โครงการวิถีฉลาดทำบุญเพื่อสร้างสุขภาวะของสังคม เครือข่ายพุทธิกา เปิดรับสมัคร อาสาพัฒนาสื่อเพื่อผู้ป่วยและญาติ

โครงการวิถีฉลาดทำบุญเพื่อสร้างสุขภาวะของสังคม เครือข่ายพุทธิกา 
เปิดรับสมัคร อาสาพัฒนาสื่อเพื่อผู้ป่วยและญาติ
ขอบเขตของงานอาสา
          รวบรวมสื่อวิดีโอภาพเคลื่อนไหวเรื่องการรักษาโรค การดูแลสุขภาพ ที่บรรยายและออกอากาศโดยแพทย์และบุคลากรจากสถาบันประสาทวิทยา จากช่องทางต่างๆ ในอินเตอร์เน็ต  เช่น ยูทูป  เฟสบุ๊ค  เวปไซต์ของสถานีโทรทัศน์  ฯลฯ 
จำนวนอาสาที่รับ :  10 คน 
ระยะเวลาการปฏิบัติงาน : 2 เดือน (1 มีนาคม – 30 เมษายน 2562) 
คุณสมบัติอาสาสมัคร
1. ไม่จำกัดอายุและเพศ
2. มีทักษะในการใช้งานคอมพิวเตอร์ สามารถสืบค้นและจัดเก็บข้อมูลได้
3. มีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
4. มีความคิดสร้างสรรค์
5. มีความรับผิดชอบ สามารถทำงานตามที่ได้รับมอบหมายได้
6. สามารถเข้าร่วมกิจกรรมของโครงการฯ ตามที่กำหนดได้
การเข้าร่วมกิจกรรม
เขียนจดหมายแนะนำตัวตามรายละเอียดข้างล่าง ภายในวันที่ 31 มกราคม 2562 โดยจะรับตามลำดับการส่งจดหมายแนะนำตัว 
สนใจสมัคร เขียนจดหมายแนะนำตนเองประมาณ 1 หน้ากระดาษ เอ 4
โดยมีหัวข้อ ดังนี้
– ชื่อ นามสกุล ชื่อเล่น อายุ อาชีพ ที่อยู่  ระบุอีเมล์ และเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้
– คุณสมบัติ และ ทักษะทางคอมพิวเตอร์
– เคยทำงานอาสาสมัครมาก่อนหรือไม่  เป็นงานประเภทไหน อย่างไร
– มุมมองต่อการทำงานอาสาสมัครที่เกี่ยวกับผู้ป่วยและโรงพยาบาล
โดยส่งมาที่ อีเมล์ : boonvolunteer@gmail.com
เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม  สามารถเข้าร่วมกิจกรรมตามที่โครงการกำหนดได้ โดยโครงการจะจัดให้มีการพบปะ พูดคุยร่วมกับอาสาสมัครและผู้ปฏิบัติงานดังนี้
– ปฐมนิเทศ : วันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00-12.00 น.
– เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสรุปบทเรียน   : 2 ครั้ง 
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
จักรกริช  พวงแก้ว  โทรศัพท์ 0-2882-4387 ต่อ 19 
หรือ โทรศัพท์มือถือ 09-7206-5507
หมายเหตุ  สิ่งที่โครงการฯ คาดหวังให้อาสาสมัครได้เรียนรู้ คือ ความสุขจากการให้ การทำบุญรูปแบบใหม่ คนป่วยได้รับความสะดวกขึ้น แบ่งเบาภาระของบุคลากรสถาบันประสาทวิทยา และอาสาสมัครเกิดการเรียนรู้ เข้าใจโลกและชีวิต (ความเจ็บป่วย/ความตาย นำไปสู่การลด ละ ปล่อยวางในที่สุด)
ที่มา : เครือข่ายพุทธิกา

โครงการวิถีฉลาดทำบุญเพื่อสร้างสุขภาวะของสังคม เครือข่ายพุทธิกา 

เปิดรับสมัคร อาสาพัฒนาสื่อเพื่อผู้ป่วยและญาติ

 

ขอบเขตของงานอาสา

          รวบรวมสื่อวิดีโอภาพเคลื่อนไหวเรื่องการรักษาโรค การดูแลสุขภาพ ที่บรรยายและออกอากาศโดยแพทย์และบุคลากรจากสถาบันประสาทวิทยา จากช่องทางต่างๆ ในอินเตอร์เน็ต  เช่น ยูทูป  เฟสบุ๊ค เวปไซต์ของสถานีโทรทัศน์  ฯลฯ 

จำนวนอาสาที่รับ :  10 คน 

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน : 2 เดือน (1 มีนาคม – 30 เมษายน 2562) 

 

คุณสมบัติอาสาสมัคร

1. ไม่จำกัดอายุและเพศ

2. มีทักษะในการใช้งานคอมพิวเตอร์ สามารถสืบค้นและจัดเก็บข้อมูลได้

3. มีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

4. มีความคิดสร้างสรรค์

5. มีความรับผิดชอบ สามารถทำงานตามที่ได้รับมอบหมายได้

6. สามารถเข้าร่วมกิจกรรมของโครงการฯ ตามที่กำหนดได้

 

การเข้าร่วมกิจกรรม

เขียนจดหมายแนะนำตัวตามรายละเอียดข้างล่าง ภายในวันที่ 31 มกราคม 2562 โดยจะรับตามลำดับการส่งจดหมายแนะนำตัว 

 

สนใจสมัคร เขียนจดหมายแนะนำตนเองประมาณ 1 หน้ากระดาษ เอ 4

โดยมีหัวข้อ ดังนี้

– ชื่อ นามสกุล ชื่อเล่น อายุ อาชีพ ที่อยู่  ระบุอีเมล์ และเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้

– คุณสมบัติ และ ทักษะทางคอมพิวเตอร์

– เคยทำงานอาสาสมัครมาก่อนหรือไม่  เป็นงานประเภทไหน อย่างไร

– มุมมองต่อการทำงานอาสาสมัครที่เกี่ยวกับผู้ป่วยและโรงพยาบาล

 

โดยส่งมาที่ อีเมล์ : boonvolunteer@gmail.com

เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม  สามารถเข้าร่วมกิจกรรมตามที่โครงการกำหนดได้ โดยโครงการจะจัดให้มีการพบปะ พูดคุยร่วมกับอาสาสมัครและผู้ปฏิบัติงานดังนี้

– ปฐมนิเทศ : วันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00-12.00 น.

– เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสรุปบทเรียน   : 2 ครั้ง 

 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

จักรกริช  พวงแก้ว  โทรศัพท์ 0-2882-4387 ต่อ 19 

หรือ โทรศัพท์มือถือ 09-7206-5507

 

หมายเหตุ สิ่งที่โครงการฯ คาดหวังให้อาสาสมัครได้เรียนรู้ คือ ความสุขจากการให้ การทำบุญรูปแบบใหม่ คนป่วยได้รับความสะดวกขึ้น แบ่งเบาภาระของบุคลากรสถาบันประสาทวิทยา และอาสาสมัครเกิดการเรียนรู้ เข้าใจโลกและชีวิต (ความเจ็บป่วย/ความตาย นำไปสู่การลด ละ ปล่อยวางในที่สุด)

 

 

 

 

 

ที่มา : เครือข่ายพุทธิกา

 

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ