เปิดรับโครงการสร้างเสริมสุขภาพทั่วไป ปี 2564

 

แนวทางการสนับสนุนทุน
โครงการสร้างเสริมสุขภาพทั่วไป
          แผนสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรมสุขภาวะ เปิดรับโครงการสร้างเสริมสุขภาพทั่วไป (Open Grant)  ซึ่งเป็นโครงการด้านการพัฒนาและปฏิบัติการ  ที่เปิดโอกาสให้กับกลุ่มบุคคล องค์กร และชุมชนทั่วประเทศ สามารถเข้าถึงการรับทุนสนับสนุนการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพโดยเน้นวิธีการดำเนินงาน เทคโนโลยี เครื่องมือ หรืออื่นๆ ที่นำมาใช้ในการดำเนินงานโครงการ มีหลักฐานบ่งชี้ว่าจะสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงและทำให้เกิดการแก้ปัญหาของพื้นที่ได้ผลดีภายในระยะเวลาของโครงการ โดยใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มเป้าหมายที่สอดคล้องกับความต้องการและปัญหาของพื้นที่
ขอเชิญชวนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างเสริมสุขภาพ
          เพราะ สสส. มีหน้าที่เป็นกลไกที่ช่วยสนับสนุน ผลักดัน กระตุ้น และร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อขับเคลื่อนขบวนการสร้างเสริมสุขภาพโดยใช้ความรู้นำ ในการแก้ปัญหาสุขภาพที่มีความสลับซับซ้อน การทำงานจึงต้องอาศัยความร่วมมือของคนในสังคมมาร่วมเป็นเครือข่าย การสนับสนุนโครงการของ สสส. จึงเป็นไปอย่างเปิดกว้าง
          หาก “คุณ” เป็นคนหนึ่งที่มีความคิดสร้างสรรค์ถึงนวัตกรรมใหม่ๆ หรือมีแนวคิดที่เกิดจากความมุ่งหวังในการสร้างการเปลี่ยนแปลงในชุมชนหรือสังคมที่คุณอยู่ ให้มีสุขภาพดี  สสส. โดย “สำนักสร้างสรรค์โอกาส (สำนัก 6)” เปิดโอกาสให้ “ทุกคน” สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างเสริมสุขภาพ  โดยประเด็นหลักที่ สสส.มุ่งสนับสนุน ประกอบด้วย
• การลดละเลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
• การลดละเลิกการบริโภคยาสูบ
• การลดอุบัติเหตุทางถนนและสร้างเสริมความปลอดภัย
• การป้องกัน/แก้ไขปัญหายาเสพติด
• การป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น
• การป้องกัน/แก้ไขปัญหาความรุนแรง
• การผลิตและบริโภคอาหารปลอดภัย
• การส่งเสริมกิจกรรมทางกายและการออกกำาลังกาย
• การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน
• การสร้างเสริมสุขภาพจิต/การจัดการอารมณ์และความเครียด
• การสร้างเสริมสุขภาวะทางปัญญา อาทิ กิจกรรมจิตอาสา กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมที่เชื่อมโยงกับความเป็นศาสนา 
ชุดเรียนรู้ด้วยตนเอง (E-learning) ในการพัฒนาข้อเสนอโครงการ 
          เพื่อสนับสนุนผู้เสนอโครงการมีความเข้าใจในการนำเสนอข้อมูลการวิเคราะห์สภาพปัญหาในพื้นที่ การกำหนดวัตถุประสงค์เชิงผลลัพธ์และตัวชี้วัดผลลัพธ์ การออกแบบกิจกรรม ฯลฯ ซึ่งเป็นส่วนที่มีความสำคัญต่อการเขียนข้อเสนอโครงการให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ในพื้นที่ และนำไปสู่แนวทางการแก้ไข/เปลี่ยนแปลงทางด้านสุขภาวะ  สำนักสร้างสรรค์โอกาส (สำนัก 6) ได้จัดทำชุดเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่องการพัฒนาข้อเสนอโครงการ (Project Development) ขึ้นมา โดยสามารถลงทะเบียนเข้าสู่ระบบเพื่อใช้งาน ได้ที่ http://www.edu-opengrant.com/ 
กระบวนการพิจารณาโครงการ
         โครงการที่เสนอเข้ามายัง สสส. เพื่อพิจารณาขอรับการสนับสนุนจะเข้าสู่กระบวนการพิจารณา โดยมีขั้นตอนกระบวนการพิจารณาโครงการ ดังนี้
(1) ขั้นการวิเคราะห์โครงการเบื้องต้น (Screening Process) เป็นการวิเคราะห์ว่าโครงการที่ส่งเข้ามาสอดคล้องกับหลักเกณฑ์และแนวทางการสนับสนุนโครงการของ สสส. หรือไม่ ตลอดจนตรวจสอบความครบถ้วนและความถูกต้องของเอกสาร  โครงการที่ไม่ผ่านการตรวจทานในขั้นนี้จะได้รับจดหมายแจ้งสาเหตุที่ไม่ผ่านการพิจารณา และข้อแนะนำในการปรับปรุงหากต้องการเสนอเข้ามาใหม่ ส่วนโครงการที่ผ่านในขั้นนี้จะเข้าสู่ขั้นตอนต่อไป
(2) ขั้นการทบทวนโครงการ (Review Process) ดำเนินการโดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในประเด็นเนื้อหาหลักของโครงการ เพื่อพิจารณาความเป็นไปได้ ความสมเหตุสมผลในด้านต่าง ๆ และประโยชน์ที่จะได้รับจากโครงการ รวมถึงความสอดคล้องตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด จากนั้นจึงเข้าสู่ขั้นการพิจารณาอนุมัติ
(3) ขั้นการพิจารณาโครงการ (Approving Process) เป็นการพิจารณาจากความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิที่มีต่อโครงการ เพื่อประกอบการสนับสนุนหรือไม่สนับสนุนโครงการ โดยทุกโครงการจะได้รับจดหมายแจ้งผลการพิจารณา พร้อมชี้แจงเหตุผลและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงโครงการ 
(4) ขั้นทำสัญญา (Contracting Process) โครงการที่ผ่านการพิจารณาและได้รับการอนุมัติจะได้รับการประสานงานเพื่อขอเอกสารเพิ่มเติมเพื่อใช้ประกอบการจัดทำข้อตกลงร่วมกันระหว่าง สสส. และผู้เสนอโครงการ โดยเมื่อได้รับข้อตกลงโปรดตรวจสอบข้อมูลความถูกต้อง จากนั้นลงนามแล้วส่งต้นฉบับข้อตกลงพร้อมทั้งสมุดบัญชีธนาคารของโครงการกลับมายัง สสส. ภายในระยะเวลาที่ระบุในจดหมายนำส่ง
 โครงการที่เข้าข่ายการพิจารณา มีรายละเอียดดังนี้
• รายละเอียดโครงการครบถ้วน ระบุสภาพปัญหาของพื้นที่/ชุมชนชัดเจน แผนการดำเนินงาน/กิจกรรมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และมีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ ระบุผลลัพธ์ชัดเจน วัดผลได้จริง
• งบประมาณที่เสนอไม่เกิน 90,000 บาท (เก้าหมื่นบาท) มีแผนการใช้งบประมาณอย่างประหยัด สมเหตุสมผล หรือมีทรัพยากรสมทบจากองค์กรท้องถิ่นหรือหน่วยงานอื่น  สสส. ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับพิจารณาหากเสนองบประมาณโครงการเกินกว่าที่กำหนด
• หากเคยได้รับทุนจาก สสส. ต้องเป็นผู้มีประวัติรับทุนดี และเป็นโครงการต่อยอดหรือขยายผลที่เป็นการยกระดับการดำเนินงานอย่างชัดเจน
• หากเป็นโครงการที่มีการดำเนินงานมาก่อน ต้องแสดงเหตุผลหรือข้อมูลที่ชัดเจนว่าจะเพิ่มคุณค่าหรือต่อยอดจากโครงการเดิมอย่างไร
• ผู้เสนอโครงการเป็นกลุ่มบุคคล/หน่วยงาน/องค์กร/ชุมชนใน ที่มีความน่าเชื่อถือ  และเป็นผู้มีจิตอาสา (ไม่มีค่าตอบแทนคณะทำงานของโครงการ) ที่ต้องการดำเนินโครงการเพื่อแก้ไขปัญหา/สร้างการเปลี่ยนแปลงทางสุขภาพในพื้นที่ของตนเอง
• เป็นโครงการที่เสนอโดยหน่วยงานหรือกลุ่มบุคคลที่มีความน่าเชื่อถือ ต้องมีการลงนามรับรอง โดยผู้รับรองต้องเป็นผู้ที่มีความน่าเชื่อถือและต้องไม่เรียกร้องหรือรับค่าตอบแทนใดๆ จากผู้เสนอโครงการ
• เป็นโครงการที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ประเด็นสุขภาพ และกลุ่มเป้าหมายที่ สสส. สนับสนุน 
• เป็นผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ดำเนินการ สามารถสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้อื่นได้ มีโอกาสที่จะมีความยั่งยืน มีความต่อเนื่อง เมื่อทุนของ สสส. หมดลง 
ลักษณะโครงการ/กิจกรรม ค่าใช้จ่าย ที่ สสส. ไม่สนับสนุน
• องค์กรที่เสนอโครงการ หรือเครือข่ายที่ได้รับการสนับสนุนจากผู้ผลิตสุราหรือยาสูบหรือสินค้าทำลายสุขภาพ
• หน่วยงานหรือบุคคลที่เคยได้รับทุนจาก สสส. และมีประวัติด่างพร้อยในการปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามข้อตกลง หรือได้สร้างความเสื่อมเสียแก่สสส. หรือแก่บุคคลอื่นๆ ในสังคม
• โครงการที่มีจุดมุ่งหมายหรือเกี่ยวพันกับผลประโยชน์ทางการเมืองอย่างแจ้งชัด
• โครงการที่มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการหาทุน  หากำไร ลงทุนเพื่อแสวงหากำไร หรือจัดตั้งกองทุนต่างๆ มุ่งเน้นการตั้งงบประมาณเป็นค่าตอบแทน ให้รางวัล/สิ่งของ  หรือจัดซื้อรางวัล 
• โครงการด้านการให้บริการในลักษณะสงเคราะห์ เช่น การจัดซื้อยา อุปกรณ์การแพทย์ ตรวจร่างกาย การแจกอาหาร  หรือให้สวัสดิการช่วยเหลือต่างๆ การให้สวัสดิการช่วยเหลือ หรือการรักษาพยาบาล
• โครงการที่มีมุ่งจัดหา ครุภัณฑ์หรืออุปกรณ์ขนาดใหญ่ หรือ สิ่งก่อสร้าง เช่น รถยนต์  อุปกรณ์ออกกำลังกายราคาแพง การก่อสร้างอาคาร  ลานกีฬา การสร้างห้องฟิตเนส ซื้อคอมพิวเตอร์ เป็นต้น
• โครงการจัดตั้งสำนักงาน หรือโครงการที่มีเจตนาหารายได้เข้าหน่วยงานเป็นหลัก 
• โครงการที่มุ่งเน้นค่าใช้จ่ายเป็นเงินเดือน ค่าตอบแทนของผู้เสนอโครงการและคณะทำงาน หรือ ค่าใช้จ่ายสำนักงาน
• โครงการที่การดำเนินงานมีเพียงกิจกรรมโดดๆ หรือเป็นกิจกรรมระยะสั้น ที่ไม่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรมสุขภาพของกลุ่มเป้าหมาย เช่น  การจัดค่าย การจัดอบรม การแข่งขันกีฬา งานอีเว้นท์ การศึกษาดูงาน เป็นต้น 
• โครงการที่เป็นงานวิจัย หรืองานประจำของหน่วยงานรัฐ หรือองค์กร หรือชุมชน/พื้นที่ นั้นอยู่แล้ว
• โครงการที่ไม่แจกแจงรายละเอียดงบประมาณแบบราคา/หน่วยในแต่ละกิจกรรมอย่างชัดเจน
• โครงการที่ไม่มีความสอดคล้องกัน ของหลักการเหตุผล / ความสำคัญของปัญหา/ การวิเคราะห์สถานการณ์ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดผลลัพธ์ กิจกรรม และงบประมาณ 
 คำแนะนำสำคัญในการเสนอโครงการ
• ตรวจสอบว่าโครงการของท่านสอดคล้องกับลักษณะโครงการที่เข้าข่ายการสนับสนุนของ สสส.  และเสนอรายละเอียดโครงการให้ครบถ้วนและชัดเจนมากที่สุดโดยไม่ปิดบัง เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา
• สสส.ไม่พิจารณาอนุมัติกิจกรรมย้อนหลัง ในกรณีที่โครงการดำเนินงานไปแล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ  ทั้งสิ้น
• หากตรวจสอบพบว่าผู้เสนอโครงการไม่ใช่ผู้ดำเนินการจริง สสส.สามารถยุติโครงการได้ทันที
• สสส. ขอสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาโครงการที่ไม่แจกแจกฐานการคำนวณงบประมาณแบบราคาต่อหน่วย (unit cost)
• สสส.ขอสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาโครงการที่เสนอมาใหม่ หากองค์กรหรือบุคคลนั้นกำลังดำเนินโครงการอยู่กับ สสส.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
สำนักสร้างสรรค์โอกาส (สำนัก6)   สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
โทรศัพท์: 02-343-1500  ไลน์: @sec6  เว็บไซต์ opengrant.thaihealth.or.th/
เฟสบุ๊ค: https://web.facebook.com/Section6TH
แนวทางการสนับสนุนทุน
โครงการสร้างเสริมสุขภาพทั่วไป
          แผนสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรมสุขภาวะ เปิดรับโครงการสร้างเสริมสุขภาพทั่วไป (Open Grant)  ซึ่งเป็นโครงการด้านการพัฒนาและปฏิบัติการ  ที่เปิดโอกาสให้กับกลุ่มบุคคล องค์กร และชุมชนทั่วประเทศ สามารถเข้าถึงการรับทุนสนับสนุนการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพโดยเน้นวิธีการดำเนินงาน เทคโนโลยี เครื่องมือ หรืออื่นๆ ที่นำมาใช้ในการดำเนินงานโครงการ มีหลักฐานบ่งชี้ว่าจะสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงและทำให้เกิดการแก้ปัญหาของพื้นที่ได้ผลดีภายในระยะเวลาของโครงการ โดยใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มเป้าหมายที่สอดคล้องกับความต้องการและปัญหาของพื้นที่
ขอเชิญชวนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างเสริมสุขภาพ
          เพราะ สสส. มีหน้าที่เป็นกลไกที่ช่วยสนับสนุน ผลักดัน กระตุ้น และร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อขับเคลื่อนขบวนการสร้างเสริมสุขภาพโดยใช้ความรู้นำ ในการแก้ปัญหาสุขภาพที่มีความสลับซับซ้อน การทำงานจึงต้องอาศัยความร่วมมือของคนในสังคมมาร่วมเป็นเครือข่าย การสนับสนุนโครงการของ สสส. จึงเป็นไปอย่างเปิดกว้าง
          หาก “คุณ” เป็นคนหนึ่งที่มีความคิดสร้างสรรค์ถึงนวัตกรรมใหม่ๆ หรือมีแนวคิดที่เกิดจากความมุ่งหวังในการสร้างการเปลี่ยนแปลงในชุมชนหรือสังคมที่คุณอยู่ ให้มีสุขภาพดี  สสส. โดย “สำนักสร้างสรรค์โอกาส (สำนัก 6)” เปิดโอกาสให้ “ทุกคน” สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างเสริมสุขภาพ  โดยประเด็นหลักที่ สสส.มุ่งสนับสนุน ประกอบด้วย
 • การลดละเลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
 • การลดละเลิกการบริโภคยาสูบ
 • การลดอุบัติเหตุทางถนนและสร้างเสริมความปลอดภัย
 • การป้องกัน/แก้ไขปัญหายาเสพติด
 • การป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น
 • การป้องกัน/แก้ไขปัญหาความรุนแรง
 • การผลิตและบริโภคอาหารปลอดภัย
 • การส่งเสริมกิจกรรมทางกายและการออกกำาลังกาย
 • การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน
 • การสร้างเสริมสุขภาพจิต/การจัดการอารมณ์และความเครียด
 • การสร้างเสริมสุขภาวะทางปัญญา อาทิ กิจกรรมจิตอาสา กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมที่เชื่อมโยงกับความเป็นศาสนา 
ชุดเรียนรู้ด้วยตนเอง (E-learning) ในการพัฒนาข้อเสนอโครงการ 
          เพื่อสนับสนุนผู้เสนอโครงการมีความเข้าใจในการนำเสนอข้อมูลการวิเคราะห์สภาพปัญหาในพื้นที่ การกำหนดวัตถุประสงค์เชิงผลลัพธ์และตัวชี้วัดผลลัพธ์ การออกแบบกิจกรรม ฯลฯ ซึ่งเป็นส่วนที่มีความสำคัญต่อการเขียนข้อเสนอโครงการให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ในพื้นที่ และนำไปสู่แนวทางการแก้ไข/เปลี่ยนแปลงทางด้านสุขภาวะ  สำนักสร้างสรรค์โอกาส (สำนัก 6) ได้จัดทำชุดเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่องการพัฒนาข้อเสนอโครงการ (Project Development) ขึ้นมา โดยสามารถลงทะเบียนเข้าสู่ระบบเพื่อใช้งาน ได้ที่ http://www.edu-opengrant.com/ 
กระบวนการพิจารณาโครงการ
         โครงการที่เสนอเข้ามายัง สสส. เพื่อพิจารณาขอรับการสนับสนุนจะเข้าสู่กระบวนการพิจารณา โดยมีขั้นตอนกระบวนการพิจารณาโครงการ ดังนี้
          (1) ขั้นการวิเคราะห์โครงการเบื้องต้น (Screening Process) เป็นการวิเคราะห์ว่าโครงการที่ส่งเข้ามาสอดคล้องกับหลักเกณฑ์และแนวทางการสนับสนุนโครงการของ สสส. หรือไม่ ตลอดจนตรวจสอบความครบถ้วนและความถูกต้องของเอกสาร  โครงการที่ไม่ผ่านการตรวจทานในขั้นนี้จะได้รับจดหมายแจ้งสาเหตุที่ไม่ผ่านการพิจารณา และข้อแนะนำในการปรับปรุงหากต้องการเสนอเข้ามาใหม่ ส่วนโครงการที่ผ่านในขั้นนี้จะเข้าสู่ขั้นตอนต่อไป
          (2) ขั้นการทบทวนโครงการ (Review Process) ดำเนินการโดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในประเด็นเนื้อหาหลักของโครงการ เพื่อพิจารณาความเป็นไปได้ ความสมเหตุสมผลในด้านต่าง ๆ และประโยชน์ที่จะได้รับจากโครงการ รวมถึงความสอดคล้องตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด จากนั้นจึงเข้าสู่ขั้นการพิจารณาอนุมัติ
          (3) ขั้นการพิจารณาโครงการ (Approving Process) เป็นการพิจารณาจากความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิที่มีต่อโครงการ เพื่อประกอบการสนับสนุนหรือไม่สนับสนุนโครงการ โดยทุกโครงการจะได้รับจดหมายแจ้งผลการพิจารณา พร้อมชี้แจงเหตุผลและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงโครงการ 
          (4) ขั้นทำสัญญา (Contracting Process) โครงการที่ผ่านการพิจารณาและได้รับการอนุมัติจะได้รับการประสานงานเพื่อขอเอกสารเพิ่มเติมเพื่อใช้ประกอบการจัดทำข้อตกลงร่วมกันระหว่าง สสส. และผู้เสนอโครงการ โดยเมื่อได้รับข้อตกลงโปรดตรวจสอบข้อมูลความถูกต้อง จากนั้นลงนามแล้วส่งต้นฉบับข้อตกลงพร้อมทั้งสมุดบัญชีธนาคารของโครงการกลับมายัง สสส. ภายในระยะเวลาที่ระบุในจดหมายนำส่ง
 โครงการที่เข้าข่ายการพิจารณา มีรายละเอียดดังนี้
 • รายละเอียดโครงการครบถ้วน ระบุสภาพปัญหาของพื้นที่/ชุมชนชัดเจน แผนการดำเนินงาน/กิจกรรมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และมีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ ระบุผลลัพธ์ชัดเจน วัดผลได้จริง
 • งบประมาณที่เสนอไม่เกิน 90,000 บาท (เก้าหมื่นบาท) มีแผนการใช้งบประมาณอย่างประหยัด สมเหตุสมผล หรือมีทรัพยากรสมทบจากองค์กรท้องถิ่นหรือหน่วยงานอื่น  สสส. ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับพิจารณาหากเสนองบประมาณโครงการเกินกว่าที่กำหนด
 • หากเคยได้รับทุนจาก สสส. ต้องเป็นผู้มีประวัติรับทุนดี และเป็นโครงการต่อยอดหรือขยายผลที่เป็นการยกระดับการดำเนินงานอย่างชัดเจน
 • หากเป็นโครงการที่มีการดำเนินงานมาก่อน ต้องแสดงเหตุผลหรือข้อมูลที่ชัดเจนว่าจะเพิ่มคุณค่าหรือต่อยอดจากโครงการเดิมอย่างไร
 • ผู้เสนอโครงการเป็นกลุ่มบุคคล/หน่วยงาน/องค์กร/ชุมชนใน ที่มีความน่าเชื่อถือ  และเป็นผู้มีจิตอาสา (ไม่มีค่าตอบแทนคณะทำงานของโครงการ) ที่ต้องการดำเนินโครงการเพื่อแก้ไขปัญหา/สร้างการเปลี่ยนแปลงทางสุขภาพในพื้นที่ของตนเอง
 • เป็นโครงการที่เสนอโดยหน่วยงานหรือกลุ่มบุคคลที่มีความน่าเชื่อถือ ต้องมีการลงนามรับรอง โดยผู้รับรองต้องเป็นผู้ที่มีความน่าเชื่อถือและต้องไม่เรียกร้องหรือรับค่าตอบแทนใดๆ จากผู้เสนอโครงการ
 • เป็นโครงการที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ประเด็นสุขภาพ และกลุ่มเป้าหมายที่ สสส. สนับสนุน 
 • เป็นผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ดำเนินการ สามารถสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้อื่นได้ มีโอกาสที่จะมีความยั่งยืน มีความต่อเนื่อง เมื่อทุนของ สสส. หมดลง 
 • ลักษณะโครงการ/กิจกรรม ค่าใช้จ่าย ที่ สสส. ไม่สนับสนุน
 • องค์กรที่เสนอโครงการ หรือเครือข่ายที่ได้รับการสนับสนุนจากผู้ผลิตสุราหรือยาสูบหรือสินค้าทำลายสุขภาพ
 • หน่วยงานหรือบุคคลที่เคยได้รับทุนจาก สสส. และมีประวัติด่างพร้อยในการปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามข้อตกลง หรือได้สร้างความเสื่อมเสียแก่สสส. หรือแก่บุคคลอื่นๆ ในสังคม
 • โครงการที่มีจุดมุ่งหมายหรือเกี่ยวพันกับผลประโยชน์ทางการเมืองอย่างแจ้งชัด
 • โครงการที่มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการหาทุน  หากำไร ลงทุนเพื่อแสวงหากำไร หรือจัดตั้งกองทุนต่างๆ มุ่งเน้นการตั้งงบประมาณเป็นค่าตอบแทน ให้รางวัล/สิ่งของ  หรือจัดซื้อรางวัล 
 • โครงการด้านการให้บริการในลักษณะสงเคราะห์ เช่น การจัดซื้อยา อุปกรณ์การแพทย์ ตรวจร่างกาย การแจกอาหาร  หรือให้สวัสดิการช่วยเหลือต่างๆ การให้สวัสดิการช่วยเหลือ หรือการรักษาพยาบาล
 • โครงการที่มีมุ่งจัดหา ครุภัณฑ์หรืออุปกรณ์ขนาดใหญ่ หรือ สิ่งก่อสร้าง เช่น รถยนต์  อุปกรณ์ออกกำลังกายราคาแพง การก่อสร้างอาคาร  ลานกีฬา การสร้างห้องฟิตเนส ซื้อคอมพิวเตอร์ เป็นต้น
 • โครงการจัดตั้งสำนักงาน หรือโครงการที่มีเจตนาหารายได้เข้าหน่วยงานเป็นหลัก 
 • โครงการที่มุ่งเน้นค่าใช้จ่ายเป็นเงินเดือน ค่าตอบแทนของผู้เสนอโครงการและคณะทำงาน หรือ ค่าใช้จ่ายสำนักงาน
 • โครงการที่การดำเนินงานมีเพียงกิจกรรมโดดๆ หรือเป็นกิจกรรมระยะสั้น ที่ไม่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรมสุขภาพของกลุ่มเป้าหมาย เช่น  การจัดค่าย การจัดอบรม การแข่งขันกีฬา งานอีเว้นท์ การศึกษาดูงาน เป็นต้น 
 • โครงการที่เป็นงานวิจัย หรืองานประจำของหน่วยงานรัฐ หรือองค์กร หรือชุมชน/พื้นที่ นั้นอยู่แล้ว
 • โครงการที่ไม่แจกแจงรายละเอียดงบประมาณแบบราคา/หน่วยในแต่ละกิจกรรมอย่างชัดเจน
 • โครงการที่ไม่มีความสอดคล้องกัน ของหลักการเหตุผล / ความสำคัญของปัญหา/ การวิเคราะห์สถานการณ์ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดผลลัพธ์ กิจกรรม และงบประมาณ 
คำแนะนำสำคัญในการเสนอโครงการ
 • ตรวจสอบว่าโครงการของท่านสอดคล้องกับลักษณะโครงการที่เข้าข่ายการสนับสนุนของ สสส.  และเสนอรายละเอียดโครงการให้ครบถ้วนและชัดเจนมากที่สุดโดยไม่ปิดบัง เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา
 • สสส.ไม่พิจารณาอนุมัติกิจกรรมย้อนหลัง ในกรณีที่โครงการดำเนินงานไปแล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ  ทั้งสิ้น
 • หากตรวจสอบพบว่าผู้เสนอโครงการไม่ใช่ผู้ดำเนินการจริง สสส.สามารถยุติโครงการได้ทันที
 • สสส. ขอสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาโครงการที่ไม่แจกแจกฐานการคำนวณงบประมาณแบบราคาต่อหน่วย (unit cost)
 • สสส.ขอสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาโครงการที่เสนอมาใหม่ หากองค์กรหรือบุคคลนั้นกำลังดำเนินโครงการอยู่กับ สสส.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
สำนักสร้างสรรค์โอกาส (สำนัก6)
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
โทรศัพท์: 02-343-1500 
ไลน์: @sec6
เว็บไซต์ opengrant.thaihealth.or.th/
เฟสบุ๊ค: https://web.facebook.com/Section6TH

 

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ